Den information som ges på följande sidor visar hur klimatet skulle kunna förändras under de närmaste 100 åren (medelvärdet för 2071-2100 jämfört med medelvärdet för 1961-1990) inom Östersjöregionen. Materialet bygger på analyser av klimatmodeller utgående från information om framtida förändringar av atmosfären. Klimatmodellerna omfattar sambanden mellan fysikaliska processer i hela systemet atmosfär-mark-vatten. Resultaten från analyserna av klimatmodellerna täcker tiden 1961-2100.

Utsläppsscenarier

För analyserna har två scenarier i fråga om utsläpp av växthusgaser använts:

SRES A2 (som motsvarar situationen vid snabb befolkningstillväxt med hög energiförbrukning) och
SRES B2 (som motsvarar långsammare befolkningstillväxt och lägre energiförbrukning).

Utsläppsscenarier baseras på olika antaganden om den framtida utvecklingen av världsekonomin, befolkningsökningen, globaliseringen, övergång till miljövänlig teknologi, med mera. Mängden utsläppta växthusgaser över tid är beroende av den globala utvecklingen. Utsläppsscenarierna beskrivs i IPCC's rapport (2000): Special Report on Emissions Scenarios (SRES).

Läs mer om utsläppsscenarier i avsnittet Om klimatförändring.

Klimatmodeller

För den här studien har en regional modell för atmosfären använts, från svenska Rossby Centre (RCA3). Modellen täcker hela Europa, och rutornas storlek i rutnätet över landytorna (upplösningen) är ca 50x50 km.

Läs mer om klimatmodeller i avsnittet Om klimatförändring.

Klimatscenarier

Klimatmodellerna har analyserats för tiden 1961 till 2100. Den meteorologiska perioden 1961-1990 har använts för att validera modellerna. Resultaten från modellanalyserna jämförs med uppmätta värden på temperatur och nederbörd, för att avgöra hur väl modellen stämmer med dagens klimat. Sedan används perioden 1961-1990 som referens för jämförelser av framtidens klimat.

Läs mer om klimatscenarier i avsnittet Om klimatförändring.

Osäkerheter

De resultat som presenteras här bygger på två utsläppsscenarier, SRES A2 och SRES B2, och en global klimatmodell. De globala resultaten skalas sedan ned med hjälp av en regional klimatmodell (RCA3). När man tar ställning till detta material måste man beakta att endast två av ett stort antal möjliga modellberäkningar har använts. Med andra utsläppsscenarier och andra globala och regionala modeller kan resultaten avvika något från de som presenteras här. Detta gäller särskilt de kvantitativa resultaten (t.ex. hur mycket nederbörd som kommer att falla, eller hur mycket temperaturen kommer att stiga). Det har exempelvis i studier framgått att klimatmodellen ECHAM4 leder till större förändringar av temperatur och nederbörd vintertid i norra Europa än många andra modeller.

En annan källa till osäkerhet är naturliga variationer. Man kan inte förvänta sig att det klimat som förutsägs av modellen ligger i fas med det verkliga klimatet. Å andra sidan bör en bra klimatmodell ge bra medelvärden och spridning av mätvärden, exempelvis bör antalet kalla och varma vintrar under en 30-årsperiod motsvara det verkliga utfallet. De kalla och varma vintrarna kan dock uppträda i en annan ordningsföljd i scenariet än i verkligheten.

Läs mer om osäkerheter i avsnittet Om klimatförändring.

Sammanfattning av de viktigaste förändringarna av utvalda klimatparametrar

I nedanstående avsnitt presenteras utfallet för några av de parametrar som förutsägs enligt den regionala klimatmodellen (RCA3) för Östersjöregionen. Östersjöregionen visas enligt kraven för projektet BalticClimate, med fokus på sammanlagt 11 länder i Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Parametervärden har avsatts som årstidsmedelvärden respektive anomalier, där medelvärdet för perioden 2071-2100 jämförs med medelvärdet för perioden 1961-1990. Värden från två scenarier (SRES A2 och SRES B2) har avsatts för varje utvald parameter.

Följande parametrar har valts, därför att de kan anses ha allmänt intresse och avspeglar olika viktiga sidor av klimatförändringen:

»  Temperatur
»
  Nederbörd
»
  Snötäcke
»
  Vind 

Scenarier för klimatförändring i BalticClimate's målområden

Texten och figurerna för klimatförändringsscenarierna kan laddas ned som en PDF-fil (på engelska) via fillistan till höger.