1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

För att kunna överblicka komplexiteten i sårbarheten och utveckla metoder för att minska den måste man titta på exponering, känslighet och anpassningsförmåga på ett holistiskt sätt. De tidigare övningarna i Sårbarhetsanalysen har lagt grunden för att fastställa, rangordna och studera för det relevanta området eller ekonomiska sektorn de faktorer som påverkar centrala aktörers anpassningsförmåga till känsliga verksamheter vid klimatiska och socioekonomiska belastningar (Figur 1). Den här övningen bidrar till utvecklingen av konkret innehåll i en lokal åtgärdsplan vid klimatförändringar, genom att skapa ökad insikt om de faktorer som underlättar eller hindrar verkställandet av utvalda åtgärder i anpassningssyfte eller kapitaliseringssyfte.

Vår förmåga och vilja att fatta beslut och verkställa strategier och åtgärder för anpassning till klimatförändringar påverkas ofta av sådant som vi ser som barriärer eller begränsningar. Sådana barriärer kan bromsa anpassningsprocessen genom att ifrågasätta dess nytta eller genom att spärra vägar till verkställandet av planer. Samtidigt kan de underlättande faktorer undervärderas eller förbises. Vidare förutsätter åtgärder för anpassning till klimatförändringar ofta samarbete mellan aktörer där sådant samarbete inte förekommit tidigare. Det är därför av vikt att fastställa vilka faktorer som begränsar respektive underlättar processer, så att de kan hanteras på ett realistiskt sätt i strävan att utforma och verkställa rimliga och lokalt relevanta strategier.

Figur 1. En schematisk bild av de tre huvudelementen i integrerad sårbarhet, i kombination med potentiella effekter och de olika områden som behandlas i de sju övningarna. 

Syfte

Den här övningen syftar till att skapa en lokal klimatrelaterade Åtgärdsplan. Först ska ni fastställa och värdera de faktorer som underlättar eller begränsar anpassningsåtgärder, begränsningskapacitet eller kapitalisering av fördelar. När de åtgärder har fastställs som skulle kunna hjälpa er hantera de konstaterade hoten eller ta vara på möjligheterna, och när ni bestämt vem som ska ta ansvaret för att planera, verkställa och vidmakthålla dessa åtgärder, så kan ni ta fram huvuddragen i de åtgärder som behövs för att främja förmågan till anpassning och kapitalisering. I det sista steget kommer en genomgång av resultatet från de föregående övningarna att möjliggöra urval av områden (geografiska och organisatoriska) som är särskilt viktiga, där sårbarheten är relativt begränsad och/eller det finns goda möjligheter att utnyttja olika starka sidor.

Indata

Resultat från Övning IV - Lokal känslighet,
Övning V - Anpassningsförmåga, och
Övning VI - Aktörer och ansvarsområden .

Utdata

1. En kort lista över prioriterade åtgärder för anpassning / kapitalisering, tänkbara konflikter, underlättande faktorer/sekundära vinster samt barriärer för verkställandet av åtgärderna.

2. En lokal plan med svarsåtgärder på klimathotet, med prioriterade åtgärder innefattande flera konkreta steg gällande vad, när och hur saker ska göras och av vem.

Material och förberedelser

  • Gör i ordning ett blädderblocksark med Tabell 1 och Tabell 2  (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger).
  • Gör iordning ett blädderblocksark och sätt fast korten som beskriver faktorer med inflytande på anpassningsförmågan (från Övning V).
  • Gör iordning ett blädderblocksark och sätt fast "planeterna" som symboliserar inflytelserika aktörer i relation till klimatanpassning, effektbegränsning och kapitalisering (från Övning VI).
  • Gör i ordning ett bläderblocksark och skriv upp en lista över fastställda klimatrelaterade känsliga verksamheterna (från Övning A - Kartläggning av intressenteroch/eller Övning IV).
  • Se till att det finns extra tejp och extra "planeter" (runda skivor med olika färg och storlek) att tillgå.

Tabell 1. Lista över konkreta åtgärder för anpassning/kapitalisering; konfliktområden; underlättande faktorer/sekundära fördelar; samt barriärer mot verkställandet.

Konkreta anpassningsåtgärder
1.
2.
3.
Osv. 
Sekundära fördelar/intressekonflikter
1.
2.
3.
Osv. 
Underlättande faktorer
1.
2.
3.
Osv. 
Hinder
1.
2.
3.
Osv.  

Tabell 2. En lokal åtgärdsplan för att svara på klimatförändringen, med steg för anpassnings och kapitaliseringsåtgärder, inklusive ansvarsområden; tidlinjer; samt specifika uppgifter.

ÅTGÄRDSPLAN

Anpassningsåtgärd 1
Vem gör vad? När görs det? Hur görs det? (steg för steg)
Anpassningsåtgärd 2
Vem gör vad? När görs det?  Hur görs det? (steg för steg)
Anpassningsåtgärd 3
Vem gör vad? När görs det?  Hur görs det? (steg för steg)
Osv. 


Anvisningar till övningen

1. Processledaren presenterar övningen. Om ni inte har gjort Övning IV (lokal känslighet), Övning V (anpassningsförmåga), och Övning VI (aktörer och ansvarsfördelning), bör ni ta ett diskussionsmöte och göra en snabb genomgång av de frågor ni inte tagit upp.

2. Sätt upp de ark som visar resultaten från de tidigare övningarna: Lokal känslighet (IV), anpassningsförmåga(V), samt nyckelaktörer och ansvarsområden (VI) på väggen eller på bordet.

3. Lägg schemat med Tabell 1 på bordet.

4. Efter en ny genomgång av de utmaningar och möjligheter som föreligger inom ert lokala område eller ekonomiska sektor kan ni skissera ett antal rimliga åtgärder för anpassning eller kapitalisering. Processledaren kan besluta att ta fram exempel på åtgärder i förväg. Se till att förberedelserna täcker både tekniska och organisatoriska/institutionella åtgärer. En lista över åtgärder kan vara mycket värdefull för en workshop med många nya deltagare. Ni bör se till att det finns tid att komplettera er lista, så att inga viktiga åtgärder glöms bort.  

För varje åtgärd ska ni fastställa och diskutera eventuella intressekonflikter, underlättande faktorer/sekundära fördelar samt befintliga eller förväntade barriärer. I rutorna nedan återfinns exempel på barriärer respektive underlättande faktorer, för att ge er inspiration. Fyll i Tabell 1.

Barriärer:
begränsad kunskap om dagens och framtidens klimatrisker, exponering, känslighet och anpassningsförmåga; avsaknad av stöd för politiska, juridiska, strukturella åtgärder; bristande tillgång på tekniska anpassningsåtgärder; kostnadsdelning för olika anpassningsåtgärder; brist på analysresurser och budgetmedel; sociala eller kulturella normer och motsättningar; kortsiktiga mot långsiktiga planeringshorisonter; samt osäkerhet om magnituden på risker och effekter.

 

Underlättande faktorer:
allmänhetens medvetenhet; allmänhetens engagemang; politiskt och ekonomiskt stöd; samt befintliga dokument eller instrument med riktlinjer eller förvaltningsanvisningar.

5. Om det underlättar ska ni granska er lista över fastställda känsliga verksamheter och centrala aktörer. Ser ni några nya mönster eller synergier? Diskutera och komplettera de olika avsnitten med nya uppslag.

6. När detta är avklart fyller ni i Tabell 2 med början i fastställda åtgärder för anpassning / kapitalisering. För varje åtgärd skisserar ni ett antal konkreta steg som motverkar utmaningarna eller utnyttjar möjligheterna och som anger vem som ska göra vad, när steget ska tas, och ger en detaljerad skriftlig beskrivning av hur det ska genomföras. Ju fler detaljer, desto större är sannolikheten att steget verkligen genomförs.

7. Fortsätt med andra prioriterade utmaningar / möjligheter. Börja med de enklaste, men ta också itu med några av de svårare. Koncentrera er både på åtgärder som kan vidtas i era egna organisationer och grupper och sådana som kan genomföras tillsammans med andra centrala aktörer.


Gå tillbaka till Övning VI - Ansvarsområden och nyckelaktörer som berörs av förändring                                  
Gå vidare till Planering och klimatförändring