1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

Ett viktigt steg när man vill underlätta och rättfärdiga anpassning till klimatförändring är att få med sig rätt aktörer. Det är också viktigt att inse hur dessa aktörer interagerar med varandra, och vilka ansvarsområden de har, så att befintliga luckor kan fyllas ut och samarbetet förbättras. Ansvarsområdet för respektive aktör med betydelse för klimatanpassningsarbetet, och sambandet mellan olika aktörer kan förtydligas utgående från kartläggningen av intressenter enligt Övning A - Kartläggning av intressenter.

Gruppdeltagarna kommer att rangordna de centrala aktörerna i fråga om anpassningsförmåga, betydelse för klimatanpassning och effektbegränsning, och tillvaratagande av möjligheter. De försöker också fastställa graden av samverkan mellan aktörerna. Övningen tittar på formellt och informellt ansvar, och söker efter eventuella luckor i ansvarsfördelningen som kan medföra risk för att klimatanpassning och effektbegränsning försvåras. Resultatet blir särskilt viktigt vid bedömningen av utdata från Övning V om anpassningsförmåga.

Syfte

Övningen syftar till att kartlägga ansvarsfördelningen mellan de viktigaste aktörerna inom berörda områden / sektorer. Detta underlättar besluten om det fortsatta arbetet med: (i) långsiktig planering; (ii) krishantering; och (iii) tillvaratagande av möjligheter i samband med klimatförändringen.

Indata

Resultat från inventeringen i Övning A - Kartläggning av intressenter.

Utdata

Ett schema över sambanden mellan aktörerna, utgående från deras betydelse för att verkställa strategier för klimatanpassning och effektbegränsning.

Material och förberedelser

 • pennor av olika färg, blädderblocksstora pappersark
 • Gör i ordning omkring 20 runda ark av tjockt papper, med olika storlek och färg.
 • Gör iordning ett blädderblocksstort pappersark med tabellen från Övning A - Kartläggning av intressenter. Lägg till extraspalter enligt tabell 1 nedan.
 • Runda fläckar av olika storlek och färg kan skrivas ut på dator, om man så önskar.

Tabell 1. Ansvar och samband mellan centrala aktörer som berörs av förändringar (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger).

Namn Organisation Befattning Ansvars-område Grad av delaktighet Grad av inflytande Brist på samarbete (med vem) Brist på samarbete (om vad)
               
               
               


Anvisningar till övningen

1. Processledaren presenterar övningen. Övningen består av tre delar:

1) Brainstorming om aktörer och deras ansvarsområden
2) Kartläggning av interaktioner, och
3) Diskussion och analys

2. Brainstorming om aktörer och deras ansvarsområden

Processledaren lägger på bordet arket som visar de viktigaste intressenterna från Övning A - Kartläggning av intressenter. Gruppmedlemmarna bör granska listan och sedan spåna fritt om viktiga aktörer som är inblandade i hanteringen av klimatförändringen, men som saknas på listan. Ni bör få med alla aktörer som har sådana ansvarsområden som ni bedömer som viktiga för klimatanpassning och effektbegränsning inom ert lokala område eller ekonomiska sektor. De skulle kunna vara viktiga i vissa delar av förvaltningen, t.ex. beslutsfattande, planering, verkställande. De skulle också kunna vara aktiva på olika administratriva nivåer i samhället. De skulle också kunna vara viktiga på olika sätt, exempelvis genom att ge kunskapsstöd, be analysstöd, lämna information och utöva inflytande. Gruppen ska uppmanas fortsätta med krishantering och långsiktig planering (se “Krishantering och långsiktig strategi” nedan). Om några nya aktörer kommer till ska de föras upp på listan. Försök vara så konkret som möjligt, dvs. sätt namn på myndigheter, avdelningar, sektioner och om möjligt även kontaktpersoner.

För varje aktör på listan:

 • välj en "planet", alltså en cirkel med lämplig färg och storlek. Storleken på planeten motsvarar dess grad av inflytande på anpassning och begränsning inom ert lokala område eller ekonomiska sektor, som ni ser det. Låt färgerna betyda olika typer av organisationer, om ni så vill. Skriv upp namnet på aktören på "planeten". 
 • Placera planeten på blädderblocksarket med namnet på området eller den ekonomiska sektorn i mitten. Ju närmare mitten på arket som planeten placeras, desto mer inflytelserik bedömer ni att aktören är för er förmåga till effektbegränsning eller klimatanpassning. 
 • Gör samma sak för alla aktörerna. 
 • På listan över intressenter, skriv upp den grad av inflytande som ni tror att aktören har för arbetet med klimatanpassning eller effektbegränsning.

3. Kartläggning av interaktion mellan aktörer

 • Använd en grön penna för att dra ett streck mellan aktörer som har samarbete idag. Ju tjockare streck, desto starkare samverkan. En tunn eller streckad linje indikerar att samarbete nätt och jämnt förekommer. 
 • Använd en röd penna för att markera samarbete mellan aktörer som deltagarna tycker borde finnas eller måste finnas, för att underlätta klimatanpassning och effektbegränsning inom ert lokala område eller ekonomiska sektor. Skriv på strecket vad detta samarbete bör gälla. 
 • På listan över intressenter, ange samarbete som saknas idag, och i vilka frågor.

4. Diskussion och analys

 • Genomför en kort diskussion utgående från frågorna nedan. Syftet är att bestämma vilka åtgärder ni vill vidta för att förstärka samarbetet mellan aktörer, och för att öka deltagandet av specifika aktörer, särskilt de stora ensamma "planeter" som ännu inte är inkopplade i processen. Vilka former av samarbete behövs för att ta vara på de möjligheter som en klimatförändring skapar? Skriv upp majoritetens uppfattning i ett textdokument som sammanfattar konkret hur och när vissa aktiviteter ska genomföras för att förstärka sådant engagemang. Detta är viktigt för att verkställandet av eventuella beslut ska uppfattas som rättfärdigat och rimligt!

Frågor som underlättar diskussionen i gruppen:

 • Vem ansvarar för vilken viktig sektor? Tar dessa aktörer verkligen sitt ansvar på området klimatförändring?
 • Finns det aktörer som har informellt ansvar? Bör dessa aktörer mobiliseras? Finns det aktörer som borde ges mer eller mindre formellt ansvar?
 • Finns det luckor i ansvarsfördelningen?
 • Vilka av aktörerna disponerar resurser? Utnyttjas dessa rersurser på ett effektivt sätt?
 • Finns det luckor i resursfördelningen eller "lager" (outnyttjat för närvarande)?
 • Vilka av de fastställda känsliga verksamheterna är svårast att hantera?
 • Vilka aktörer och vilka ansvarsområden måste finnas med i processen för god hantering av dessa verksamheter?

Krishantering och långsiktig strategi

Processledaren bestämmer hur viktigt det är att skilja mellan krishantering å ena sidan och mer långsiktiga strategier på den andra, när det gäller ert lokala område eller ekonomiska sektor. Erfarenheten visar att dessa två frågor kan blandas ihop, vilket gör det svårare att analysera ansvarsfördelningen. Om ni tycker det är viktigt att upprätthålla skillnaden mellan dessa frågor bör ni göra en karta över aktörer som är inblandade i krishantering, och en annan över aktörer som är inblandade i långsiktig planering. Det är viktigt att ni diskuterar hur dessa två kategorier samverkar idag, och hur ni tycker att de bör samverka i framtiden. Vilka risker ser ni om de inte har ett nära samarbete?

 
Gå tillbaka till Övning V - Fastställa och rangordna anpassningsförmåga
Gå vidare till Övning VII – Integerad sårbarhetsanalys och åtgärdsplan