1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

En organisations förmåga att möta och anpassa sig till förändringar har stor betydelse för dess möjligheter att klara de negativa effekterna av en klimatförändring, och för dess kraft att ta vara på nya möjligheter som kan uppstå. Utgående från deltagarnas erfarenheter fastställs i övning V de mest centrala faktorerna som avgör förmågan till anpassning inom ert lokala område eller ekonomiska sektor. Till resultaten hör fastställandet av vilka områden som redan är starka och vilka områden som kräver särskild uppmärksamhet. Denna information är viktig när man ska ta fram konkreta anpassningsåtgärder enligt Övning VII - Integrerad sårbarhetsanalys och åtgärdsplan.

Syfte

Den här övningens syfte är att fastställa och rangordna både interna och externa faktorer i relation till anpassningsförmågan, för att hitta de viktigaste faktorerna när man vill bedöma sårbarheten för klimatförändringen inom ert lokala område eller ekonomiska sektor.

Indata

En lista över centrala klimatiska och socioekonomiska belastningar enligt Övning II  och Övning III.

Utdata

En lista över de viktigaste faktorerna för anpassningsförmågan inom ert lokala område eller ekonomiska sektor.

Material och förberedelser

 • Material: en kortlek (eller två kortlekar om ni arbetar med två ekonomiska sektorer), Post-It-blad, pennor, färgad tejp
 • blädderblocksstora pappersark med IPCC:s definitioner av anpassningsförmåga 1, 2 och 3.

Anpassningsförmåga 1
Anpassningsförmåga är ett mått på en individs, ett hushålls eller en organisations förmåga att anpassa sig till förändringar.
Hög anpassningsförmåga gör det också möjligt att ta vara på möjligheter som uppstår vid en förändring.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) definierade anpassningsförmåga i relation till klimatförändringar så här:
"Förmågan hos ett system att anpassa sig till en klimatförändring (inklusive klimatväxlingar och extrema väderförhållanden) för att begränsa tänkbara skador, ta vara på möjligheter eller åtgärda följder."

 

Anpassningsförmåga 2
Vad är det som påverkar anpassningsförmågan hos er organisation?
Anpassningsförmåga 3
Vilka faktorer påverkar anpassningsförmågan för ert lokala område eller ekonomiska sektor?
 • Gör i ordning blädderblocksstora pappersark med schema A: betydelsetrappa (gör ett för alltihop), och schema B: svårighetstrappa (gör ett per lokalt område eller ekonomisk sektor) (Tabell 1). Om ni vill ta fram en matris: förbered en matris på ett bläderblocksstort pappersark (Tabell 2).

Tabell 1. Faktorer som påverkar anpassningsförmågan, uppdelade efter vikt och svårighet (kan laddas ned från fältet Relaerade filer till höger).

Schema A. Betydelsetrappa

Schema B. Svårighetstrappa

Stor betydelse: Omöjligt:
Medelstor betydelse: Svårt:
Liten betydelse: Medelsvårt:
   Lätt:

Tabell 2. Faktorer som påverkar anpassningsförmågan, ordnade i en matris efter vikt och svårighet (kan laddas ned från fältet Relaerade filer till höger).

 

Lätt

Medelsvårt

Svårt

Omöjligt

Stor betydelse        
Medelstor betydelse        
Liten betydelse        
 • Gör en lista över centrala klimatiska och socioekonomiska belastningar som fastställdes i Övning II  och Övning III.

Anvisningar till övningen

1. Processledaren presenterar övningen. Övningen består av två huvuddelar:

(1) Att fastställa vilka faktorer som påverkar anpassningsförmågan, och
(2) att rangordna dessa utifrån vilken betydelse ni tror de har, och hur svåra ni tror de är att ändra.

2. Att fastställa faktorerna och rangordna dem efter deras betydelse:

 • Processledaren sätter på väggen eller tavlan upp IPCC:s definition av anpassningsförmåga = "förmågan hos ett system att anpassa sig till klimatförändring för att begränsa potentiella skador, ta vara på nya möjligheter eller hantera följderna". 

 • Processledaren lägger arket "anpasningsförmåga 2" på bordet.  
Vad är det som påverkar anpassningsförmågan hos er organisation?
 • Deltagarna uppmanas ta fem minuter för att skriva upp på Post-It-lappar eller liknande de viktigaste faktorerna som påverkar anpassningsförmågan hos den egna organisationen. Om man så vill kan gruppmedlemmarna också individuellt ange graden av betydelse för respektive faktor, med användning av valörerna i en kortlek, från 2 (låg) till ess (hög). 

 • Nu är det dags att spela kort. Processledaren uppmanar gruppmedlemmarna i tur och ordning att välja sin högst rankade lapp – t.ex. politiskt stöd med värdet "ess" – och lägga den lappen, som alltså motsvarar vederbörandes uppfattning om vad som är den viktigaste faktorn, på bordet. Varje deltagare som har en lapp där det står politiskt stöd eller något liknande – oavsett hur de har rankat denna lapp – ska sedan lägga sina "kort" ovanpå det som redan lagts ut. Sedan diskuterar deltagarna varför de anser att faktorn är viktig och hur den påverkar anpassningsförmågan. Deltagarna uppmanas komma överens om hur viktig faktorn är, alltså vilket värde lappen ska ha. 

 • När gruppen är överens tas ett spelkort med motsvarande värde från kortleken. Namnet på denna faktor som påverkar anpassningsförmågan skrivs på en papperslapp som tejpas fast på kortet. Sedan tejpas kortet på "schema A". De lägsta värdena sätts längst ned och de högsta värdena högst upp. 

 • Samma procedur upprepas för alla de faktorer som har bedömts kunna påverka anpassningsförmågan. Nu har gruppen satt valörvärden på de viktigaste faktorerna för anpassningsförmågan, på allmän nivå, för den aktuella gruppen som täcker deltagarnas organisationer. Så ser gruppens aktuella hand ut.

3. Rangordning utgående från ert lokala område eller ekonomiska sektor:

 • Processledaren lägger arket "anpasningsförmåga 3" på bordet.  
Vilka faktorer påverkar anpassningsförmågan för ert lokala område eller ekonomiska sektor?
 • Processledaren lägger också fram listorna med viktiga klimatiska och socioekonomiska belastningar, enligt Övning II och Övning III.
 • Titta nu på den hand med spelkort ni har. Gå igenom korten ett i taget. Bestäm om respektive faktor är mer eller mindre viktig för ert lokala område eller ekonomiska sektor, i jämförelse med er tidigare värdering. Placera in kortet på "betydelsetrappan" på schema A. Det är viktigt att ni tar hänsyn till de viktigaste klimatiska och socioekonomiska belastningarna när ni rangordnar efter betydelse. Ta en bild av schemat när alla kort har lagts in på "betydelsetrappan". 

 • Ta sedan en titt på de kort ni gett bedömningen "hög betydelse". Gå igenom korten ett i taget. Placera in varje kort på "svårighetstrappan", med skalan från Lätt till Omöjligt, på schemat B, i fråga om hur svår respektive faktor är att ändra. Diskutera orsakerna till att ni tycker de är enkla eller svåra att ändra, och diskutera vad som behövs för att uppnå en förändring i positiv riktning. 

 • Upprepa detta för alla kort som fått bedömningen "hög betydelse" eller "medelhög betydelse". Ta en bild av schemat när alla kort har lagts in på "svårighetstrappan". 

 • Om ni inriktar er på fler än ett lokalt område eller ekonomisk sektor upprepas steg 3. Då kommer ni att ha två "svårighetstrappor".

4. Diskutera tänkbara åtgärder som ni skulle kunna vidta för att förbättra faktorerna som påverkar anpassningsförmågan. Skriv upp dem på en lista. Vilka förändringar tror ni skulle kräva en extra ansträngning? Försök avgöra vad som är relativa svagheter och styrkor.

 

Gå tillbaka till Övning IV - Lokal känslighet                      
Gå vidare till Övning VI - Ansvar och samband mellan nyckelaktörer som berörs av förändring