Ni bör besvara följande fem frågor innan ni inleder sårbarhetsanalysen, för att förtydliga er uppgift:

1. Fokuserar ni på ett geografiskt område eller på en ekonomisk sektor?

Den områdesorienterade analysen syftar till att hitta de viktigaste utmaningar och möjligheter som klimatförändringen skapar inom ett avgränsat område. Analysen beaktar samhället i stort och alla typer av ekonomisk verksamhet.

Den verksamhetsorienterade analysen tittar på utmaningar och möjligheter som en viss verksamhet möter. Det kan handla om en viss sektor inom näringslivet, en viss organisation (exempelvis en kommunal verksamhet) eller en viss samhällsgrupp. Det verksamhetsorienterade arbetssättet syftar ofta till att ta fram en strategi för åtgärder inom den aktuella verksamheten.

Man kan också undersöka hur anpassning till klimatförändringar kan integreras i er befintliga verksamhet, eller för en specifik institution. Detta arbetssätt medför sannolikt mindre fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna, och mer fokus på möjliga reaktioner på olika förändringar, dvs. vilka åtgärder fungerar bäst?

2. Fokuserar ni på begränsning eller anpassning eller både och?

Det viktigaste är att ni bestämmer dig för var ni vill lägga tyngdpunkten. Om ni betonar både begränsning av och anpassning till effekterna av klimatförändringen, så måste ni angripa dessa aspekter separat i respektive övning, så att inga viktiga frågor glöms bort. Fokus kan också ligga på graden av betoning på endera eller båda aspekterna begränsning av respektive anpassning till klimatförändring.

3. Fokuserar ni på utmaningar eller möjligheter eller både och?

Fokus kan läggas på de positiva och/eller de negativa aspekterna av klimatförändring, dvs. på de utmaningar respektive möjligheter som klimatförändringen skapar, eller båda dessa. Även här är det viktigaste att ni bestämmer dig för var ni ska lägga tyngdpunkten. Om ni betonar både utmaningar och möjligheter, så måste ni angripa dessa aspekter separat i respektive övning, så att inga viktiga frågor glöms bort.

4. Fokuserar ni på belastningar, effekter, åtgärder eller integrerad sårbarhet?

För att underlätta nästa steg bör ni fundera över var ert fokus kommer att ligga:

- att hitta belastningarna, dvs. de förändringar av klimat och samhälle som påverkar er?
- att analysera hur förändringar av klimat och samhälle kan påverka er verksamhet?
- att bestämma vilka åtgärder som kan vidtas för att möta utmaningar och tillvarata möjligheter som klimatförändringen skapar?

Om er huvudinriktning ligger på att hitta belastningarna behöver ni inte göra blocket svarsåtgärder. Om ni siktar på en integrerad sårbarhetsanalys måste ni genomföra uppgifterna till varje block.

5. Vilka resurser och material finns att tillgå som stöd för er process?

Det finns ett samband mellan kvaliteten och bredden på gruppens diskussioner med åtföljande utdata respektive vilka data och material ni kan lägga till grund för analysen. Det är viktigt att stryka under att den här typen av processer kräver stora mängder data om olika frågor. Därför är det viktigt att du beslutar hur data ska samlas in och användas i analysarbetet.

- Kommer ni att ta fram underlaget själva?
- Kommer ni att utnyttja material som konsulter tagit fram?
- Kommer ni att använda data (klimatscenarier osv.) som är tillgängliga via öppna källor?
- Finns det några medel att tillgå för djupgående studier?

Liksom vid många andra analyser av miljöfrågor eller näringslivsfrågor är det svåraste steget ofta att fastställa kopplingar mellan klimatförändringar och olika samhällsaktiviteter, alltså att fastställa graden av känslighet. Trots att antalet tillgängliga konsekvensstudier växer snabbt är kunskaperna fragmentariska och ofta oåtkomliga för lokala aktörer. I det här fallet kanske ni kan utnyttja era kunskaper om det aktuella systemet eller området för att hitta de största svagheterna hos dessa strukturer (liksom deras potential). Här kan det vara meningsfullt att kontakta de personer som är direkt inblandade i driften av dessa strukturer.

- Vilka resurser finns att tillgå för hjälp med analysen?
- Var finns olika underlag?
- Vem samlar in och sammanställer sådant material?

 

Gå vidare Steg som tas vid sårbarhetsanalysen