Processledaren kan använda sig av följande frågor för att strukturera utvärderingen:

 a. Hur relevant var tyngdpunkten för övningen?

i. För ert lokala område eller speciella näringslivsverksamhet?

ii. För den grupp av människor som deltog i övningen (ange kortfattat vilka typer av  kompetenser/befattningar som var representerade i gruppen).

b. Hur relevant var resultatet av övningen? Skulle det kunna tillämpas i det dagliga arbetet? Breddades deltagarnas perspektiv? Varken eller? Varför inte?

c. Hur mycket bidrog övningens analytiska struktur till att göra resultatet relevant och tillämpbart? Förslag till ändringar?

d. Hur mycket underlättade diagrammen, bilderna, koncepten och annat material som användes i övningarna för deltagarna att tänka analytiskt och kreativt? Vad skulle kunna göras istället?

Gör utvärderingen i form av korta anteckningar för varje fråga, eller markera i schemat nedan, för gruppen som helhet eller för varje enskild gruppmedlem (Kan laddas ner från Relaterade filer till höger).
Processledaren kan också ta fram egna utvärderingsfrågor!

  Frown Undecided Smile Kommentar
a) i        
a) ii        
b)        
c)        
d)        

 

Börja med övningarna i blocket exponering och känslighet