1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

I den här övningen kommer ni att försöka bedöma hur ert lokala område eller ekonomiska sektor kommer att påverkas av de klimatrelaterade (Övning II) respektive socioekonomiska (Övning III) utmaningar och möjligheter som finns på era topplistor. Känslighet handlar om i vilken grad en belastning faktiskt påverkar det lokala området eller ekonomiska sektorn. Man kan säga att övningen flyttar analysen från belastningar till faktiska effekter.

En känslighetsanalys kan göras med en förvald geografisk skala, i syfte att hitta särskilt känsliga platser inom ett visst område. Analysen kan också utgå från de huvudsyften och verksamheter som kännertecknar er organisation. Därefter är målet att kartlägga de verksamheter eller delar av systemet som skulle påverkas mest av klimatet (och av de socioekonomiska belastningarna), eller hur de klimatiska och socioekonomiska belastningarna förvärrar eller lindrar befintliga utmaningar och nuvarande verksamheter.

Här krävs ingående kunskap och erfarenhet av dagens svagheter och styrkor inom målområdet/sektorn, för att de områden som är känsliga för framtiden ska kunna fastställas.

- Om intresset är stort för övergripande ekonomisk och social utveckling bör folk inbjudas från avdelningar som handlägger regional utveckling och långsiktig planering, liksom från strategiska nivåer inom de viktigare infrastrukturella strukturerna, som vatten och avlopp, elkraft, trafik, sjukvård, räddningstjänst osv.

- Om ni arbetar med en specifik sektor kan ni titta på den strategiska nivån, för att se hur de klimatiska och socioekonomiska belastningarna påverkar era strategiska mål.

- Om ni är mer intresserade av verksamheten inom er organisation/avdelning bör ni se till att folk bjuds in som faktiskt håller detta tekniska system igång. De har värdefull kunskap om systemets svagaste och känsligaste delar.

- Se också till att användare bjuds in, enligt Övning A - Kartläggning av intressenter, om ni tror att det kan vara nödvändigt..

Resultaten från den här övningen blir indata till Övning VII.

Syfte

Den här övningen syftar till att fastställa vilka delar av området/sektorn som är känsligast, alltså de verksamheter och element som påverkas medst av de klimatiska och socioekonomiska belastningarna (som fastställdes i Övning II och Övning III).

Indata

Resultaten från Övning II - Kartläggning av klimatiska belastningar och
Övning III - Socioekonomiska belastningar
.

Utdata

1. En lista över de känsligaste sektorerna/verksamheterna, eller över hur klimatiska och socioekonomiska belastningar förvärrar eller lindrar verksamheten inom det aktuella området/sektorn.

2. Kännedom om möjliga kunskapsluckor när det gäller hur en viss verksamhet kommer att påverkas av klimatiska och socioekonomiska förändringar.

Material och förberedelser

 • Material: pennor av olika färg, kamera, blädderblocksstora pappersark.

 • Utarbeta en kort presentation av det lokala socioekonomiska scenario som ni fastställde i Övning I. Om den övningen inte har genomförts, utgå från de viktigaste klimatiska och socioekonomiska belastningarna, liksom de dominerande samhällsstrukturerna, enligt Övning C - Utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen

 • Ta fram en lista över känsliga verksamheter (från Tabell 1).

 • Gör i ordning pappersark i blädderblocksstorlek med topplistorna över klimatiska och socioekonomiska belastningar enligt Övning II och Övning III (se till att de formuleras på ett sätt som är meningsfullt i relation till ert lokala område/ekonomiska sektor).

 • Processledaren bestämmer om några hypotetiska extrema klimatiska eller soicoekonomiska fall ska tas med. En utvärdering av hypotetiska extremfall kan vara värdefullt för att påvisa de största svagheterna/styrkorna. 

 • Bestäm hur ni vill lägga upp arbetet med att fastställa de känsligaste elementen. Det kan visa sig klokt att utnyttja informationen från  Effekter av klimatförändringen på Östersjöregionen som innehåller flera klimateffektscenarier. Ni kan ta fram en karta (om detta upplevs som meningsfullt för analysuppgiften, exempelvis om ni arbetar med regional långsiktig planering), listor över de viktigaste utmaningarna och möjligheterna (kanske enligt resultaten från andra projekt) eller strategiska mål.

Tabell 1. Känsliga verksamheter, klimatrelaterade och socio-ekonomiska påfrestningar (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger).

Känsliga aktiviteter Klimatiska belastningar / extrema händelser / effekter Socioekonomiska belastningar
             
             
             

 
Anvisningar till övningen

 1.  Processledaren presenterar övningen.

 2.  Processledaren lägger fram de viktigaste elementen i det socioekonomiska scenario ni valt.

 3.  I första steget bestämmer gruppen vilka verksamheter som är känsligast inom det lokala området eller den ekonomiska sektorn. Processledaren visar upp kartan (om en sådan gjorts) eller listan över exempelvis ett antal potentiellt känsliga verksamheter. Låt varje gruppmedlem fundera själv över hur han eller hon tror att det lokala området, organisationen eller ekonomiska sektorn idag påverkas av variationer i klimatet. Låt var och en lägga fram sina synpunkter, och diskutera dem i gruppen. För in dem i vänstra spalten i Tabell 1. Börja med utmaningarna och gå sedan vidare med möjligheterna, för att underlätta diskussionen.

 4. Nu har ni fått fram en lista över ett antal känsliga verksamheter, som redan är utsatta för klimatvariationer. Nästa steg är att lägga till dimensionen klimatförändring. Diskutera varje känslig verksamhet i relation till de fastställda klimatbelastningarna enligt Övning II. Fundera över om de kan förväntas bli mer eller mindre påverkade i framtiden. De kan vara känsliga för fler än en belastning. Lägg in de olika klimatbelastningarna i tabellen.

 5. Försök bedöma vilka effekter de olika belastningarna kan få för det lokala området/den ekonomiska sektorn. Försök vara konkret och beskriv vilka element som påverkas osv. Försök sedan rangordna de känsliga verksamheterna efter effekternas magnitud. Märk ut de högst rankade verksamheterna (som drabbas av de största effekterna) i tabellen med en stjärna eller en viss färg.

 6. Diskutera om ni har tillräcklig information om hur känsliga element påverkas av belastningar, om ni misstänker att det finns en kunskapslucka. Om ni tror att mer data behövs måste ni skriva upp detta och bestämma hur ni ska få fram mer information.

 7. Om ni har valt att arbeta med kartor: försök markera de känsliga verksamheterna och områdena på kartan. Det kanske inte är meningsfullt att placera in alla känsliga verksamheter och element på kartan. Om ni arbetar med strategiska mål: försök beskriva hur klimatbelastningarna påverkar möjligheterna att uppnå målen. Om ni arbetar med drift av ett tekniskt system, försök märka ut de känsligaste punkterna på en karta, eller bestäm hur klimatbelastningarna förvärrar eller lindrar de svårigheter ni upplever idag.

 8. Upprepa stegen 4-6 med den socioekonomiska belastningarna från Övning III. För varje rad i tabellen och en verksamhet, försök komma på de värsta scenarierna. När detta är klart ska ni bedöma om det finns risk för interaktion mellan klimatiska och socioekonomiska belastningar inom ert lokala område/ekonomiska sektor. Försök beskriva värsta tänkbara fall när en allvarlig socioekonomisk och klimatisk belastning inträffar samtidigt. Vilka krav skulle detta ställa på er förmåga att hantera situationen?

 9. Nu bör ni diskutera hypotetiska extrema klimatiska eller socioekonomiska händelser, om ni så har valt. Processledaren lägger fram de hypotetiska scenarierna och gruppmedlemmarna diskuterar hur det lokala området eller ekonomiska sektorn skulle påverkas. Glöm inte att detta steg av övningen inte tar hänsyn till huruvida den aktuella förändringen är sannolik eller önskvärd.Gå tillbaka till Övning III – Kartläggning av socioekonomiska belastningar
Gå vidare till Övning V - Fastställa och rangordna anpassningsförmåga