1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

Klimatförändring är sällan den enda belastning som påverkar ekonomiska verksamheter inom ett lokalt område. Den här övningen syftar till att belysa andra förändringar än klimatförändring som ni bedömer kommer att belasta ert område eller er ekonomiska sektor. Den här övningen kan gärna kopplas samman med Övning II – Kartläggning av klimatiska belastningar. Resultaten från dessa båda övningar kan användas när man ska fastställa lokal känslighet i Övning IV.

Övningen baseras på en enkät som omfattar en allmän lista över ekonomiska, sociala, demografiska och teknologiska faktorer (Tabell 1). Ni ska bedöma:

(1) hur viktiga ni anser att de är i fråga om att påverka känsligheten för klimatförändring inom ert område eller ekonomiska sektor, och
(2) i vilken riktning ni tror att de kommer att utvecklas under de kommande 30 - 50 åren.

De socioekonomiska faktorerna har fastställts av andra forskare och i nationella enkäter gällande viktigare sociala problem. Vi har delat in faktorerna i två grupper: potentiella belastningar  och potentiella möjligheter för att underlätta fastställandet av utmaningar respektive möjligheter. 

Processgruppen bör besluta om bästa sättet att använda listan över socioekonomiska belastningar.

1. Om ni anser att det har betydelse för er analys kanske ni vill sprida enkäten till alla viktiga intressenter i ert område eller er organisation.

2. För att underlätta diskussionen, och förhindra att den domineras av en eller två individer, kan det vara motiverat att alla i gruppen har besvarat enkäten före mötet. Processledaren sammanfattar resultaten och presenterar dem som en utgångspunkt för diskussionen i gruppen.

3. Om ni anser att socioekonomiska faktorer inte har så stor betydelse för er analys kan ni använda listan över socioekonomiska belastningar för att systematiskt rangordna dem efter betydelse direkt vid mötet.

Syfte

Den här överningen syftar till att fastställa de viktigaste socioekonomiska belastningarna och möjligheterna för ert lokala område eller ekonomiska sektor. Obs: Här är inte platsen för en diskussion om hur förändringarna påverkar näringslivet eller olika verksamheter inom ert område, eller delar av er ekonomiska sektor. Denna diskussion hör till övningen om lokal känslighet, Övning IV.

Indata

Lokala socioekonomiska data från inventeringen.

Utdata

1. Topplistor över de viktigaste socioekonomiska belastningarna och möjligheterna, med möjlighet att påverka sårbarheten för klimatförändringen i ert lokala område eller ekonomiska sektor.

2. Behovet av ytterligare information eller mer ingående studier av specifika socioekonomiska belastningar eller möjligheter som uppstår i samband med klimatförändring, för att kunna bedöma den övergripande sårbarheten. Om ni har upptäckt kunskapsluckor bör ni bestämma hur den saknade kunskapen ska kunna inhämtas, och hur den ska utnyttjas i det fortsatta arbetet.

Material och förberedelser

 • Modifiera (vid behov) enkäten i Tabell 1, t.ex. genom att lägga till fler socioekonomiska faktorer. (Tabellen kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger.)
 • Skicka ut enkäten till gruppmedlemmarna (cirka en vecka i förväg). Om ni vill göra övningen snabbare kan svaren samlas in före mötet och ställas samman på ett blädderblockspapper i förväg.
 • Gör iordning tabellen på ett blädderblockspapper, med listan över relevanta socioekonomiska faktorer.
 • Ta fram A3-scheman med topplistorna (en belastningslista och en möjlighetslista). Om ni behandlar flera lokala områden eller ekonomiska sektorer ska två blad med topplistor tas fram för varje område/sektor.
 • Använd klistermärken eller filtpennor med olika färger.
 • Förbered hur diskussionerna ska gå vidare under mötena.
 • Besluta om i vilken form resultaten ska dokumenteras.

Tabell 1. Kartläggning av socioekonomiska belastningar

Den här socioekonomiska faktorn har stor betydelse för sårbarheten inom mitt målområde:   Instämmer ej                   Instämmer Förändringens riktning
1 2 3 4 5 6 7 - 0 +
Ökande konkurrense från utlandet                    
Klimatexponerade byggnader och infrastruktur                    
Otillräcklig tillgång på energi                    
Risk för bristfälliga vägar och järnvägar                    
Risk för bristfälliga vatten- och avloppssystem                    
Risk för bristfälliga telekommunikationer                    
Risk för bristfällig kollektivtrafik                    
Risk för långvarig lågkonjunktur                    
Arbetslöshet                    
Internationell politisk otrygghet (terrorism)                    
Otydlig ansvarsfördelning när det gäller att hantera kriser och extrema väderhändelser                    
Ökande inkomstklyftor                    
Ökande brottslighet                    
Brist på tilltro hos allmänheten till offentliga organ                    
Växande materialism                    
Åldrande befolkning                    
Migration inom Europa                    
Befolkningsminskning                    
Social utslagning                    
Migration på grund av klimatförändringen                    
Större skillnader mellan olika delar av Östersjöregionen                    
Egen faktor:                    
Egen faktor:                    

 

Den här socioekonomiska faktorn har potentiellt mycket gynnsam effekt på social och ekonomisk verksamhet inom mitt målområde: Instämmer ej           ↔         Instämmer Förändringens riktning
1 2 3 4 5 6 7 - 0 +
Ekonomisk tillväxt                    
Förmåga att dra till sig investeringar                    
Klimatförändringen högt placerad på den globala agendan                    
Hög miljömedvetenhet                    
Privata investeringar i miljövänlig teknik                    
Ökad internationell handel                    
Offentliga investeringar i infrastruktur                    
Offentliga investeringar i forskning & utveckling                    
Offentliga bestämmelser som gynnar miljövänlig teknik                    
Investeringar i byggnader                    
Investeringar i social infrastruktur                    
Utveckling av näringslivet                    
Egen faktor:                    
Egen faktor:                    

 
Anvisningar till övningen

1. Processledaren presenterar övningen, dess syfte, beskrivningen och utdata.

2. Det första steget är att fastställa de viktigaste socioekonomiska faktorerna utgående från deltagarnas svar. Börja med de potentiella belastningarna.

 • Sätt upp ett blädderblocksstort papper med tabellen över möjliga socioekonomiska belastningar, deras grad av betydelse och åt vilket håll de kommer att förändras.

 • Varje deltagare får klistermärken eller filtpennor (gärna en färg var) och får fylla i sina svar. Obs. Helst ska processledaren har gjort detta i förväg.

 • Nu kan gruppen börja diskutera. Gå igenom faktorerna en i taget. Börja med de faktorer som de flesta i gruppen tyckte var viktigast i fråga om påverkan på sårbarhet för klimatförändring. Gå sedan vidare med de faktorer som ni bedömde som mindre betydelsefulla.

 • Diskutera och dokumentera argumenten för att respektive faktor har betydelse. Försök beskriva hur ni anser att den aktuella faktorn påverkar sårbarheten för klimatförändring. Ju mer konkreta ni är, desto bättre!
  - Är det i huvudsak de generella sociala villkoren inom ert område som påverkas?
  - Begränsas ert utrymme för krishantering?
  - Påverkas ekonomiska värden, eller hur mycket byggnader och människor utsätts för klimatet?  

 • Granska i vilken riktning faktorn kommer att förändras. Om ni anser att den aktuella faktorn kommer att ändras så att sårbarheten för klimatförändringar ökar, oavsett om det tar sig uttryck i att effekterna blir svårare eller i att det blir svårare att anpassa sig, så ska faktorn vid sårbarhetsanalysen finnas med på topplistan som en viktig socioekonomisk belastning. Om förändringen ändras så att sårbarheten minskar, så ska faktorn klassificeras som måttligt relevant för klimatsårbarheten.

 • Ni bör också diskutera de faktorer som klassificerades som "oklara". Varför gjordes denna klassificering? Om deltagarna inte kan komma överens kanske faktorn kräver en mer ingående prövning, innan det går att bestämma om den ska vara med eller kan uteslutas vid sårbarhetsanalysen.

 • Gå vidare med de potentiella socioekonomiska möjligheterna på samma sätt. Observera att det i detta fall är de faktorer som ni bedömer som mycket betydelsefulla ska ändras i positiv riktning för att tas med på topplistan över viktiga socioekonomiska möjligheter.

3. Nästa steg är att bedöma hur klimatberoende de viktigaste socioekonomiska belastningarna och möjligheterna är.

 • För varje socioekonomisk belastning och möjlighet ska ni diskutera hur respektive faktor kan komma att påverkas av de viktigaste klimatparametrarna och effekterna av klimatförändringen. Hänger den aktuella socioekonomiska faktorn särskilt ihop med någon viss klimatparameter? Ni kan utnyttja topplistan från Övning II. Utdata härifrån används som indata till Övning IV om känslighet.Gå tillbaka till Övning II - Kartläggning av klimatiska belastningar                                    
Gå vidare till Övning IV - Lokal känslighet