1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

För en sårbarhetsanalys med avseende på klimatförändringar, och för att fastställa de viktigaste utmaningarna och möjligheterna av dessa krävs god kännedom om hur olika klimatparametrar skulle kunna förändras i framtiden. I den här övningen läggs fokus på orsakerna till klimatbelastningar, dvs. de risker som ert lokala område utsätts för. De viktigaste av dessa klimatbelastningar ingår i sårbarhetsanalysen, och kommer därför att ha ett samband med de viktigaste av de utmaningar ni ställs inför.

Den här övningen utnyttjar eventuell information om klimatförändringar som ni har samlat in för ert lokala område eller ekonomiska sektor. Dessutom utnyttjas den sammanställning av viktigare utmaningar och möjligheter som ni tog fram i Övning C - Utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen. Med hjälp av det underlag ni tagit fram kan ni addera egna klimatbelastningar till en lista med tänkbara klimatbelastningar. Från denna lista väljer ni sedan de mest relevanta som har samband med klimatförändring och ert lokala område eller ekonomiska sektor.

Viktiga frågor som bör behandlas:

hur mycket (magnituden),
hur ofta (frekvensen),
hur länge (varaktigheten) och
var (geografisk omfattning).

Ju mer ni vet om hur klimatförändringen kan påverka ert lokala område eller ekonomiska sektor, desto mer heltäckande kan ni genomföra den här övningen. Till stöd för övningen finns också information om klimatförändringen på Internet och hos SMHI. SMHI har tagit fram ett underlag för BalticClimate, scenarier för några nyckelparametrar.

Den här övningen kan gärna kopplas samman med Övning III, kartläggningen av de socioekonomiska belastningarna. Resultaten från dessa båda övningar kan användas när man ska fastställa lokal känslighet i Övning IV.

Syfte

Övningen syftar till att fastställa de viktigaste klimatbelastningarna och deras inverkan på sårbarhet och anpassningsmöjligheter för ert lokala område eller ekonomiska sektor.

Indata

Resultaten från Övning C - Utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen

Utdata

1. Rangordnade listor över de utmaningar och möjligheter som ni bedömer som viktigast för ert lokala område eller ekonomiska sektor. Obs: Här är inte platsen för en diskussion om hur förändringarna påverkar näringslivet eller olika verksamheter inom ert område, eller delar av er ekonomiska sektor. Denna diskussion hör till övningen om lokal känslighet, Övning IV.

2. Behovet av ytterligare information eller mer ingående studier av specifika klimateffekter eller möjligheter som uppstår i samband med klimatförändring, för att kunna bedöma den övergripande sårbarheten. Om ni har upptäckt kunskapsluckor bör ni bestämma hur den saknade kunskapen ska kunna inhämtas, och hur den ska utnyttjas i det fortsatta arbetet.

Material och förberedelser

 • Gör iordning ett blad i blädderblocksstorlek med en lista över tänkbara klimatparametrar och klimateffekter (se den vänstra spalten i Tabell 1 nedan). Det skulle vara värdefullt om processledaren i förväg om möjligt diskuterar en sådan lista och möjliga tillägg, med olika klimatexperter, och/eller granskar sammanfattningen av den fjärde rapporten från IPCC (IPCC, 2007b). (Tabellen kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger.)

 • Processledaren bör försöka koppla samman diskussionen om storleken på klimatförändringen med det socioekonomiska scenariet (klimatpolitiken) enligt Övning I. Om gruppen valt ett scenario med stora utsläpp av växthusgaser och svag klimatpolitik kommer klimatförändringen att vara större och omvänt.

 • Processledaren bör också förbereda blad med resultaten från Övning C - Utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen.

 • Ta fram blädderblocksstora scheman för topplistorna (en belastningslista och en möjlighetslista). Om ni behandlar flera lokala områden eller ekonomiska sektorer ska två blad med topplistor tas fram för varje område/sektor.

Tabell 1. Lista över klimatparametrar och deras effekter, i vilken riktning förändringen sker, hur betydelsefull den är, och information som behövs.

Klimatparametrar och deras effekter

Relevans för vårt område

Förändringens riktning

Graden av betydelse

Information som behövs

Antal kalla dagar        
Antal kalla nätter        
Värmeböljor        
Häftiga skyfall        
Total nederbörd        
Översvämningar        
Erosion i strandområden        
Våtmarkernas areal        
Extrema variationer i havsytans nivå        
Högre havsnivå        
Snötäcke        
Istäcke        
Instabilitet i marken        
Vårflod        
Varmare sjöar och vattendrag        
Skördar i lantbruket        
Tidpunkter för vårhändelser som äggläggning, lövsprickning, plantering        
Förskjutning norrut av djur, växter, sjukdomar osv        
Skogsbränder        
Bärare av infektionssjukdomar        
Spridning av pollen (allergier)        
Stormar        
Svängningar kring fryspunkten        
Tänkbara extremförhållanden och deras effekter:
Extrem höjning av havsnivån (>2 m till år 2100)        
Långa torrperioder med extrem värme (+6°C på sommaren)        
Ändrade nederbördsmönster, mycket häftiga regn på sommaren        
Svåra höst- och sommarstormar        
Stora problem med instabil mark, särskilt sluttningar        
Varmare vintrar, mindre snö och fler kraftiga regn        
Mindre regn sommartid och högre temperaturer        
Färre vinterdagar med minusgrader        

 
Anvisningar till övningen

1. Processledaren presenterar övningen.

2. Börja med att bedöma hur olika klimatparametrar påverkar ert lokala område eller sektor (oavsett om ni räknar med att de kommer att förändras eller inte).

 • Gå igenom varje post på listan på följande sätt:

  (1) Arbeta två och två under 1-2 minuter – så kallad bikupa – och diskutera om ni tror att respektive post kommer att få någon påtaglig effekt för ert område. Det kan vara vettigt att fundera över hur mycket (magnitud), hur ofta  (frekvensen), hur länge  (varaktigheten), och var (geografisk omfattning) som respektive klimatparameter kan förväntas påverka ert område. Indikera också i vilken riktning (ökning, oförändrat, avtagande) som respektive post på listan kan förväntas ändras.

  (2) Varje bikupa presenterar sina bedömningar och motiveringar för hela gruppen. Försök uppnå enighet i gruppen. Lägg in resultaten i Tabell 1.

 • Nu har ni fått en lång lista med klimatparametrar som kan komma att påverka ert område. Därefter måste ni rangordna dessa parametrar i fråga om effekt på ert område eller ekonomiska sektor. Ni kan vilja diskutera varje post och tilldela den ett värde på en sjugradig skala (liten betydelse till stor betydelse). Försök att välja tre tänkbara klimatbelastningar och möjligheter, och lägg dessa överst på er topplista.

 • Diskutera skillnader och likheter, och om ni tror att vissa kombinationer av klimatparametrar skulle innebära särskilda belastningar. Skriv upp de viktigaste argumenten i diskussionen och ta med dessa i er dokumentation.

3. Ni måste också bestämma om ni behöver ytterligare data om klimatförändringen för att gå vidare. Detta är viktigt också för att er analys ska bli så välgrundad som möjligt.

 • För varje klimatparameter som finns med på topplistorna ska ni diskutera om ni har tillräckligt med data och om dessa är relevanta och tillförlitliga. Tror ni att det behövs mer data för att bedöma hur klimatförändringen sannolikt kommer att påverka det här området, eller är den redan insamlade informationen tillräcklig? Om inte, vad är det som saknas? Är det möjligt och nödvändigt att få veta mer om magnitud, frekvens, varaktighet och geografisk omfattning av den specifika förändringen? Om mer data behövs, hur ska ni skaffa den information som fyller luckan?

4. Om ni beslutat er för att skaffa mer data, försök gå igenom informationen i tabell 1 på nytt. Detta kan vara en separat uppgift för processgruppen.


Gå tillbaka till Övning I - Hur kan det framtida samhället se ut?   
Gå vidare till Övning III – Kartläggning av socioekonomiska belastningar