1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

Den här övningen utgår från sammanställningen av socioekonomiska scenarier i den särskilda rapporten (Special Report) som lämnats av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Emissions’ Scenarios (SRES) (IPCC, 2000), för att bestämma hur processgruppen anser att en framtida värld kan förväntas se ut, och hur de tror att detta påverkar deras lokala område och deras ekonomiska sektor eller verksamhet.

Sammanställningarna för de fyra SRES-scenarierna i fråga om världsutveckling, ekonomisk tillväxt, befolkning och teknik återfinns i Figur 1. Dessa scenarier används som grund för att bestämma framtida GHG-utsläpp och är därför en central del av de modeller som används för att ta fram scenarier för klimatförändring, med åtföljande effekter på socioekonomiska och naturliga system.

Syfte

Syftet med den här övningen är att välja ett trovärdigt, lokalt anpassat socioekonomiskt scenario, alltså en sammanhängande bild av hur ni tror att framtiden kan komma att se ut i ert lokala område eller inom er ekonomiska sektor/verksamhet, och hur klimatpolitiken kan förväntas se ut i ett sådant samhälle. Det finns många tänkbara framtider, men gruppen bör välja ett alternativ som de kan enas om och lägga detta till grund för det fortsatta arbetet.

Indata

Resultaten från Övning C - Utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen.

Utdata

Ett lokalt anpassat socioekonomiskt scenario, innefattande de viktigaste drivkrafterna bakom förändringar och de framtida klimatpolitiska inslagen för en period på 30-50 år framåt. Detta lokalt anpassade socioekonomiska scenario kommer att användas för att analysera känsligheten, i Övning IV, liksom i den övergripande sårbarhetsanalysen.

Om du vill veta mer, läs i IPCC, 2000 och Parry et al., 2004.

Material och förberedelser

 • En blädderblocksstor version av Figur 1: sammanställda data för olika scenarier, och ett A4 för varje.

 • Ett blädderblocksstort exemplar av schemat över utmaningar och möjligheter från inventeringen Övning C - Utmaningar och möjligheter som genreras av klimatförändringen.

 • Utskrifter av lokala kartor (om kartor kan vara till hjälp vid överläggningarna).

 • Processledaren bör sätta sig in i de grundläggande strukturerna hos de fyra socioekonomiska scenarierna.

Figur 1. Sammanställning av de fyra SRES-scenarierna (IPCC, 2007a).

Anvisningar till övningen

 1. Processledaren presenterar övningens syfte och dess utdata.

 2. Processledaren presenterar de fyra scenarierna (figuren 1) på blädderblocksblad, och förklarar varför socioekonomiska scenarier används vid klimatrelaterade analyser. Välj ett relativt löst definierat tidsperspektiv för 30-50 år framåt.

 3. Processledaren presenterar de scheman över utmaningar och möjligheter som processgruppen tagit fram vid Inledningen, Övning C - Utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen.

 4. Gruppen diskuterar huruvida sammanställningen av uppgifter från de olika socioekonomiska scenarierna förefaller sannolika i fråga om världenstillstånd i framtiden. Diskutera de möjliga riktningarna som världens utveckling kan ta.
  - Kommer ojämlikheten i världen att öka eller minska?
  - Vilka drivkrafter för förändring är viktigast?
  - Är det miljöförändringar eller ekonomiska förändringar som kommer att betyda mest?
  - Kommer mer makt att samlas globalt eller regionalt, eller kommer det att finnas fler lokalsamhällen med självstyre?

 5. Gruppen väljer det scenario som de tycker verkar mest sannolikt för världen.

 6. Förändringen på global nivå kommer förmodligen att skilja sig mellan regionerna. Diskutera sedan hur ni bedömer att ert lokala område kommer att utvecklas under de närmaste 30-50 åren, förutsatt att världen förändras enligt det scenario ni valt. Vilka specifika utmaningar och möjligheter uppstår inom ert lokala område?

 7. Scenarierna innehåller inga effekter av klimatåtgärder. En hårdare klimatpolitik leder till lägre utsläpp av växthusgaser och därmed till mindre omfattande klimatförändringar och omvänt. Diskutera hur ni tror att klimatpolitiken kommer att utvecklas globalt, inom EU och nationellt under de närmaste 30-50 åren, allmänt eller specifikt för er ekonomiska sektor eller verksamhet. Använd grova indelningar, exempelvis: sträng koldioxidbeskattning, global handel med utsläpp, betydande ekonomiska resurser för begränsning och anpassning, tekniköverföringsgrad, större beroende av fossila bränslen och kärnenergi, låg samarbetsvilja globalt.

 8. Ett lokalt anpassat socioekonomiskt scenario. Den sista delen av övningen syftar till att sammanfatta hur de viktigaste drivkrafterna bakom förändringar (ekonomiska, miljömässiga, sociala, demografiska och teknologiska drivkrafter) och klimatpolitiska åtgärder kommer att påverka ert lokala område eller ekonomiska sektor/verksamhet. Denna del ser annorlunda ut beroende på syftet med projektet. Om ni väljer att lägga fokus geografiskt kan ni använda kartor (strategiska regionala kartor) för att fastställa vilka områden och objekt som är särskilt viktiga. Om ni lägger fokus på verksamhet kan ni vilja visa på sambanden mellan drivkrafterna bakom förändringar och valet av klimatpolitiska åtgärder respektive de viktigaste verksamheterna (målen) inom er ekonomiska sektor.

 9. Om ni arbetar med kartor:
  - Lägg kartan/kartorna på bordet.

  - Fundera över vilka de viktigaste ekonomiska, sociala, demografiska och teknologiska effekterna skulle bli för ert område eller er sektor, om världen utvecklades i den tänkta riktningen uppmuntra gruppens medlemmar att fundera i tysthet och individuellt i 5-10 minuter.

  - Diskutera de viktigaste socioekonomiska följderna i gruppen och deras geografiska utfall försök markera på kartan(orna) de områden som skulle påverkas särskilt.

 10. Om ni har fokus på verksamhet:
  - Antingen tar processledaren fram en lista med de viktigaste syftena med er verksamhet, eller också skapar gruppen en sådan lista.

  - Fundera över vilka de viktigaste ekonomiska, sociala, demografiska och teknologiska effekterna skulle bli för er verksamhet, om världen utvecklades i den tänkta riktningen uppmuntra gruppens medlemmar att fundera i tysthet och individuellt i 5-10 minuter.

  - Diskutera de viktigaste socioekonomiska följderna i gruppen och deras geografiska utfall Försök komma överens om vilka delar av verksamheten som skulle påverkas särskilt.


Gå vidare till Övning II - Kartläggning av klimatiska belastningar