Den huvudfråga som ställs i blocket exponering och känslighet är:

        Vilka är de viktigaste klimatiska och socioekonomiska förändringar/ belastningar som skapar  
                        utmaningar och möjligheter inom vårt område eller vår ekonomiska sektor?

För att kunna besvara denna fråga genomförs fyra övningar som behandlar de centrala aspekterna:

1. Fastställ er syn på världen, alltså hur ni tror att världen kommer att förändras i framtiden, och hur detta kan tänkas påverka ert lokala område (Övning I - Hur kan det framtida samhället se ut?)

2. Kartlägg hur klimatet kan tänkas förändras i framtiden för ert område (fastställ vilka förändringar som är viktigast i fråga om lokal effekt (Övning II - Kartläggning av klimatiska belastningar)

3. Kartlägg de icke-klimatiska faktorer som kommer att påverka sårbarheten inom ert område, och fastställ i vilken omfattning dessa belastningar kan förstärka de utmaningar och möjligheter som klimatförändringen skapar (Övning III - Kartläggning av socioekonomiska belastningar)

4. Bedöm hur mycket de viktigaste klimatiska belastningarna kan komma att påverka ert lokala område (en mer allmän bedömning av alla samhällets verksamheter) eller er ekonomiska sektor (en mer djupgående analys av effekterna på en viss verksamhet) (Övning IV - Lokal känslighet).

Vi föreslår att ni börjar med en halvdagsworkshop (fyra timmar) för övningarna I, II och III, vilket kommer att leda fram till en lista över de viktigaste klimatiska belastningarna för ert lokala område. Därefter skulle ni kunna anordna en workshop som riktar sig till personer med stor erfarenhet av hur den lokala ekonomin och de geografiska strukturerna har ändats eller kan förväntas bli ändrade, för att tackla Övning IV. Med sin djupa kunskap av de svaga och starka sidorna hos ert område/sektor kan de ge viktiga bidrag vid bedömningen av effekterna av de klimatiska och socioekonomiska förändringarna. Resultatet från denna workshop blir en lista över de mest känsliga sektorerna och/eller verksamheterna.

Beroende på hur mycket ni tror att icke-klimatiska förändringar är påverkar sårbarheten för klimatiska förändringar kan ni ta er an Övning III på olika sätt. Om ni tror att icke-klimatiska förändringar inte kommer att ha särskilt stor betydelse för er aktuella analysuppgift, så kan de tänkbara belastningar som räknas upp i frågeformuläret till övning III graderas systematiskt utgående från tänkt framtid och klimatbelastningar. Ni försöker svara på om de sannolikt ökar svårigheterna eller förbättrar förhållandena för att utnyttja möjligheterna. Om ni istället tror att icke-klimatiska förändringar kommer att påverka sårbarheten för klimatförändringen i hög grad, så föreslår vi att ni sprider frågeformuläret till en bredare krets av personer för att täcka in de viktigaste slutanvändarna enligt Övning A - Kartläggning av intressenter. Använd sedan resultatet av enkäten för att bestämma vilka icke-klimatiska belastningar som är allra viktigast för ert område eller er ekonomiska sektor.

 

Börja med Övning I - Hur kan det framtida samhället se ut?