Uthålliga transportlösningar bör främjas.


Minimera resbehovet

Regionerna bör planeras så att behovet av transporter av människor och varor minimeras. Storleken på den fysiska infrastrukturen måste minimeras och optimeras. Vid planering av transportlösningar för regioner kan myndigheter, skolor och större företag uppmanas att ta reda på befolkningens/kundernas behov, så att uthålliga resealternativ kan göras mer lockande. Vidare bör stöd ges till satsningar på rörlighet för företag och arbetstagare.

Maximera lösningar som främjar annan trafik än fordonstrafik

Lösningar som gynnar gående, cyklande och kollektivåkande är positiva. Cykel- och gångvägar bör bilda ett nätverk som täcker områdets centrala tjänsteleverantörer, och uppmuntrar till promenader och cykling till vanliga destinationer som arbetsplatser, skolor, offentliga funktioner och butiker. Parkeringsreglering och bilfria zoner bör främjas. Dessutom kan man ge "morötter" i form av exempelvis särskilda parkeringsförmåner i stadsmiljön till fordon med låga koldioxidutsläpp, exempelvis elbilar eller biogasbilar.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas cykelparkeringar; utrymme för dessa bör reserveras vid planeringen av området – särskilt i närheten av tjänsteleverantörerna. Temaplaner för icke motorburen transport/cykel- och gångvägar är goda planeringsverktyg. Områden för gående och offentliga miljöer med hög trivsel ökar stadskärnans attraktivitet och främjar den lokala affärsverksameten.

Maximal användning av kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller bör finnas lättåtkomliga på Internet. Uthålliga och integrerade planer för kollektivtrafiken i städerna inom området/regionen är värdefulla när olika typer av trafik ska länkas samman. Bussar och tåg bör ha förbindelse, så att det är lätt att byta från ett fordonslag till ett annat. Vid planeringen kan det vara klokt att analysera var de svagaste länkarna finns i tåg- och vägnäten. Alla dessa åtgärder gynnar också besökare på platsen.

Se även de övriga kategorierna för begränsande och anpassande planeringsåtgärder i relation till klimatförändring:

» Lokalt klimat och framtida klimatscenarier
» Kompakta och varierande stadsmiljöer
» Energihushållning
» En trivsam och hälsosam miljö
» Medverkan av allmänhet och intressenter
» Strategisk planering
» Kostnader