Strategisk planering tillgodoser framtidens behov, och kan därmed hitta lösningar som förhindrar framtida konflikter.


Strategisk planering som ett verktyg för positiv framtida utveckling

Syftet med strategisk planering är att skapa möjligheter till framtida positiv utveckling av regionen. Genom att bestämma vilka frågor som är allra viktigast för regionen och/eller området kan den strategiska planeringen försöka tillgodose framtida behov.Den strategiska planeringen kan också förutsäga tänkbara konflikter mellan olika intressen (politiska, ekonomiska, finansiella, miljömässiga, osv.), och därigenom skapa en situation där de framtida konflikterna kan undvikas.

En av de största osäkerheterna för framtiden, klimatförändringen, bör ingå i det strategiska planeringsarbetet. Strategisk planering bör vara relativt storskalig  – så att ett holistiskt synsätt kan tillämpas. Betoningen vid strategisk planering ligger mer på övergripande funktion inom området i framtiden, där alla framtida behov, ekologiska, ekonomiska, sociala och demografiska, beaktas.

Bestäm och främja inriktningen på utvecklingen av markanvändningen inom området

Strategiska planer kan upprättas på olika nivåer: kommunal, tvärkommunal eller länsnivå. Temaanknutna strategiska planer är ett annat bra verktyg, om målet är exempelvis att främja möjligheterna för en viss verksamhet (som t.ex. turism) inom ett visst område, liksom när man vill se kopplingarna mellan olika områden inom en region.

Strategisk planering bör också stimulera till samarbete mellan olika intressenter. Samarbetet kan uppmuntras genom att de olika motiven för olika intressenter respekteras, och deras skilda perspektiv accepteras.

Strategisk planering sammanför olika aktörer, som inte alla nödvändigtvis är direkt inblandade i planeringen på kommunal (eller läns-)nivå Strategiska planer kan också vara temaanknutna, och gälla exempelvis energi eller rörlighet. Strategisk planering innebär främjande av en viss vald utvecklingsriktning.

De strategiska planerna kan verkställas via regionala, översiktliga och detaljplaner. Eftersom de strategiska planerna ofta saknar rättsligt bindande verkan får övervakningen av den utvecklade strategin en central roll. Planeringsbeslut som strider mot den strategiska planen kan snabbt leda till en förlust av de fördelar och möjligheter som den strategiska planen gav tillgång till.

Se även de övriga kategorierna för begränsande och anpassande planeringsåtgärder i relation till klimatförändring:

» Lokalt klimat och framtida klimatscenarier
» Kompakta och varierande stadsmiljöer
» Uthålliga transportlösningar
» Energihushållning
» En trivsam och hälsosam miljö
» Medverkan av allmänhet och intressenter
» Kostnader