Medverkan av allmänheten och intressenterna gör det lättare att genomföra förändringar i tid, och förbättrar också slutresultatet.


Få med alla relevanta intressenter i processen

Planerare bör använda både bestämmelser och mjukare redskap, som strategiska planer, när information om klimatförändringen förs in i lokala och regionala planer. Planerare kan utnyttja interaktiva delaktighetsprocesser för att komma längre än lagen kräver. Delaktighet är en hörnsten i uthållig utveckling, och en förutsättning för strategiska miljöprocesser. En betoning av allmänhetens medverkan i hela planeringsprocessen underlättar inte bara genomförandet av förändringar i tid, utan förbättrar även slutresultatet.

Genomlyst och öppen process genom delaktighet

Delaktighet kan göra det lättare att få acceptans för planeringsresultaten. Ju tidigare och ju intensivare integration kan uppnås mellan relevanta aktörer och dem som måste stå ut med följderna av planeringsåtgärder, desto bättre. Acceptansen ökar för slutresultatet av planeringen, de ger mer stöd och deltar mer aktivt i genomförandet. Om intressenter uppfattar att planerarna lyssnar och tar hänsyn till deras intressen, desto större är sannolikheten för att de förstår och godtar slutresultatet, oavsett om deras egna förslag kommer till synes i slutresultatet eller ej.

Ökat engagemang hos intressenterna genom delaktighet

Boendes medverkan. De boende känner förhållandena lokalt och kan ge värdefullt information om sitt nuvarande beteende, t.ex. i fråga om konsumtion och transport.

Markägares medverkan. Markägares medverkan kan göra processen mera genomlyst, samtidigt som nya möjligheter kan uppstå tack vare deras delaktighet.

Politikers medverkan. Politikers medverkan skapar möjlighet till dialog, och stödet för ett framtida förverkligande ökar.

Klimatologers medverkan. Klimatologers medverkan, liksom andra forskares, säkerställer att processen beaktar de senaste vetenskapliga rönen och innovationerna.

Medias medverkan. Allmänhetens insikt spelar stor roll för engagemanget hos olika intressenter. Via pressmeddelanden, webbsidor, sociala medier osv. kan allmänheten få kunskap om och engagera sig i planeringsprocessen. Olika kampanjer, symbolhandlingar, tävlingar osv. kan öka kunskaperna och skapa en politisk atmosfär som stödjer åtgärderna för begränsning av och anpassning till klimatförändringens effekter.

Den inlärningseffekt som uppnås under planeringsprocessen ska inte underskattas. När intressenterna deltar i planeringsprocessen får alla inblandade fördjupade kunskaper om klimatförändringens effekter i regionen. Deltagandet gynnar också en balanserad integration i planeringsprocessen av åtgärder för begränsning av och anpassning till klimateffekterna.

Se även de övriga kategorierna för begränsande och anpassande planeringsåtgärder i relation till klimatförändring:

» Lokalt klimat och framtida klimatscenarier
» Kompakta och varierande stadsmiljöer
» Uthålliga transportlösningar
» Energihushållning
» En trivsam och hälsosam miljö
» Strategisk planering
» Kostnader