Analysera dagens klimat och de framtida klimatscenarierna för ert område. Ta särskilt hänsyn till extrema väderhändelser.


Fastställ utmaningar och möjligheter kopplade till det lokala klimatet

Det lokala klimatet påverkar vilka lösningar som väljs vid planering. Information om det framtida klimatet, i form av relevanta meteorologiska parametrar från klimatscenarier, är värdefulla när planering ska påbörjas. Förändringar av temperaturer, nederbörd, luftfuktighet osv. utgör väsentlig information vid långsiktig planering. Dessutom har dagens väderförhållanden och klimatvariationer (t.ex. skyfall, luftfuktighet, vindhastigheter) betydelse för de lokala verksamheterna och användningen av mark och vatten, som jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, fritidsaktiviteter osv.

Minimering av riskerna vid extrema väderhändelser

Extrema händelser, som skyfall, värmeböljor, snöstormar, torka, skogsbränder osv. kan inträffa på platser där beredskapen är låg för sådana händelser. Snöstormar och snödrift vintertid kan skapa problem för infrastrukturen, exempelvis för kraftledningar. Även i framtiden måste resurser finnas för effektiv snöröjning. Extrema händelser kan påverka installerad infrastruktur, men kan även få effekter på jord- och skogsbruk i regionen.

Häftiga regn påverkar behovet av effektiva dagvattensystem. En kompakt stadsmiljö med hårdgjorda ytor (t.ex. asfalt) ökar riskerna för översvämningar om dagvattensystemet inte har uppgraderats för att klara framtida krav. Grönområden kan fungera som buffertzoner vid översvämningshot, och utgöra skydd mot erosion. I områden med glesare befolkning kan skyfall också skapa infrastrukturella problem. Exempelvis kan mindre vägar skadas av ras, och älvstränder kan gröpas ur.

Värmeböljor sommartid innebär påtaglig hälsorisk för befolkningen. Värmeöar, som uppstår i kompakta stadsmiljöer där svalkande vindar inte har tillträde, kan förvärra detta problem.

Skydd mot vind är viktigt, särskilt i öppna landskap, nära sjöar, stränder och åkrar. Det lokala mikroklimatet kan förbättras genom att hus, träd osv. placeras på sådant sätt att de ger skydd mot starka vindar.

Beaktande av risker vid och effekter av klimatförändringen vid planeringsarbete

Undvikande eller begränsning av byggprojekt i områden med klimatrisker Det är viktigt att man fastställer riskutsatta områden i relation till översvämningar, ras, erosion och andra risker. I sådana områden ska byggenskap begränsas och skydd anordnas. För att hitta sådana känsliga områden kan topografiska kartor vara till god hjälp, eller kartor som visar översvämningsrisker. I mycket utsatta områden kan det vara motiverat att anordna varningssystem (för häftiga regn eller starka vindar).

Se även de övriga kategorierna för begränsande och anpassande planeringsåtgärder i relation till klimatförändring:

» Kompakta och varierande stadsmiljöer
» Uthålliga transportlösningar
» Energihushållning
» En trivsam och hälsosam miljö
» Medverkan av allmänhet och intressenter
» Strategisk planering
» Kostnader