Främja kompakta och varierande stadsmiljöer Markanvändningen bör vara effektiv.


Tillämpa och främja kompakt och uthållig markanvändning

En analys av dagens struktur kan visa på möjligheter att anordna kompakta fysiska miljöer. En ingående analys av nuvarande markanvändning och framtida behov kan också leda till innovationer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt placeringen av nuvarande bebyggelse, byggnadstyperna och effektiviteten i nuvarande markanvändning. Vägar och annan infrastruktur ska planeras så att även framtida klimatscenarier vägs in (rasrisker, skyfall, kyla osv.).

Placering av ny bebyggelse

Man bör prioritera platser där kompletterande bebyggelse kan ske inom dagens stadsmiljöer, och platser som betjänas av dagens infrastruktur för transporter. Rivningsområden inom stadsmiljön kan erbjuda unika möjligheter för utveckling. Även regionala aspekter måste beaktas; planering över kommungränserna (regional strukturplanering) gör det möjligt att effektivisera markanvändningen inom regionen. Tvärkommunala strategiska planer kan vara goda redskap för detta.

Blandade funktioner

Byggnader och områden bör utan svårigheter medge förändringar över tid – i användning, invånare och miljö. Områden kan vara multimodala och erbjuda invånarna arbetsplatser, bostäder och fritidsytor på samma ort. Detta gör att olika befolkningsgrupper kan komma i kontakt med varandra, eftersom de delar på samma fysiska område. Samtidigt effektiviseras markanvändningen, eftersom ytorna kan användas av olika kategorier olika delar av dygnet. Den befintliga infrastrukturen bör användas året runt, även om ändamålen kan variera. Underhållskostnaderna kan minimeras genom sådan konstant och kanske multimodal användning. Områden eller platser som inte används vissa årstider, helger eller delar av dygnet kanske kan utnyttjas för andra ändamål, kanske till och med småskalig ekonomisk utveckling.

Olika byggnadstyper (lägenheter, villor, radhus) och tjänsteleverantörer (skolor, daghem, affärer, vårdcentraler) bör finnas inom samma bostadsområde. Detta medför att resebehovet minskar. Prioritet bör ges till utveckling längs fungerande korridorer för kollektivtrafik och i närheten av stationer, särskilt spårbunden trafik. Även om minimikravet är att tjänsteleverantörer och arbetsplatser ska kunna nås med kollektivtrafik är det optimalt om de även kan nås per cykel eller till fots. Bilpooler är en effektiv transportlösning för glesare områden.

Säker funktion för kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik

Vid byggverksamhet utanför befintliga strukturer bör noggranna överväganden göras. Om området blir attraktivt kan kostnaderna framöver stiga kraftigt, när varken offentliga eller privata tjänster får optimal logistisk lokalisering. Ineffektiva nätverk är dyra att bygga och att driva. En befintlig utspridd struktur är också svår att göra kompaktare i efterhand. Infrastrukturen för gång- och cykeltrafik bör utvecklas väl. Det ska finnas plats för gående i stadskärnan. Detta gör centrum attraktivare och gynnar den lokala ekonomin.

Se även de övriga kategorierna för begränsande och anpassande planeringsåtgärder i relation till klimatförändring:

» Lokalt klimat och framtida klimatscenarier
» Uthålliga transportlösningar
» Energihushållning
» En trivsam och hälsosam miljö
» Medverkan av allmänhet och intressenter
» Strategisk planering
» Kostnader