Den stadsplanerade miljön bör planeras för trivsel och hälsa. Planera för ekologiskt uthålliga områden.


Lokal ekologisk mångfald, också när klimatet förändras

Grönytor och parker bör vara en av utgångspunkterna vid stadsplanering. Befintliga grönområden inne i stadsmiljön bör tryggas och om möjligt utvidgas, så att ett hälsosamt och mångsidigt stadens ekosystem bildas. Skogsområden i städer kan fungera som korridorer för renare och svalare luft, och de kan vara skydd mot starka vindar. Skogar, parker och gröna tak i städerna skapar både trivsamma miljöer och buffertzoner mot översvämning.

När klimatet förändras kan områdena för olika arters näringssök ändras. När arter anpassar sig till nya miljöbetingelser kan det krävas ekologiska korridorer, som låter dem migrera eller spridas till nya eller mer lämpliga områden. Dagens ekologiska tjänster bör skyddas för framtida generationer.

Lösningar som skapar gröna zoner för trivsel och rekreation

Koloniträdgårdar, kommunala trädgårdar, takträdgårdar och annat småskaligt jordbruk nära städerna utgör stadsmiljöer för trädgårdsbruk och lokal livsmedelsproduktion. Resbehovet minskar när sommarstugor eller trädgårdar finns inom räckhåll för kollektivtrafiken. Koloniträdgårdar är normalt avsedda som fritidssyssla, vilket gör att de ställer mindre krav på infrastruktur än bostadsområden. När trycket ökar efter att dessa områden ska planeras för permanent boende krävs mer omfattande infrastruktur och samhällstjänster, vilket kan leda till en mer utspridd geografisk struktur.

En trivsam och hälsosam miljö omfattar också rekreationsområden. Skogar, odlingslandskap och historiska landskap bör bevaras även av detta skäl. Grönområden, naturliga parker osv. kan vara av värde för turister såväl som för de boende på orten.

Se även de övriga kategorierna för begränsande och anpassande planeringsåtgärder i relation till klimatförändring:

» Lokalt klimat och framtida klimatscenarier
» Kompakta och varierande stadsmiljöer
» Uthålliga transportlösningar
» Energihushållning
» Medverkan av allmänhet och intressenter
» Strategisk planering
» Kostnader