Uthållighet kan definieras som "utveckling som uppfyller dagens behov utan att hindra framtida generationer från att uppfylla sina behov" (Brundtland-kommissionen). I uthållig utveckling ingår fyra grundläggande aspekter:

  • ekonomiska,
  • sociala,
  • miljömässiga och
  • kulturella.

Genom begränsning av och anpassning till klimatförändringseffekterna har nya aspekter på uthållig utveckling trätt fram. Även om de "gamla" tänkesätten i fråga om uthållig planering fungerar även om man tar hänsyn till begränsning av och anpassning till klimatförändringen, så måste även nya aspekter vägas in. Betoningen i detta Toolkit ligger på vikten av uthållig planering i samband med begränsning av och anpassning till klimatförändring.

Uthållig utveckling med begränsning av klimatförändringens effekter är inget som uppnås med något enstaka beslut. För uthållig utveckling krävs tvärsektoriellt arbete. De riktlinjer som följs är avgörande och för beslut bör inte bara ekonomiska avvägningar göras. Också miljömässiga, kulturella och sociala aspekter måste beaktas. Klimatförändringen är inte den enda faktorn som bestämmer inriktningen vid regional och fysisk planering, men den bör vägas in på samma sätt som de övriga faktorerna.

Resurserna, exempelvis i form av mark och energi, är begränsade. Uthållig utveckling förutsätter effektivt och produktivt utnyttjande av resurserna. På ett sätt som inte hindrar möjlig utveckling i framtiden. En sådan miljö ger ett ramverk för ekonomisk, social och kulturell utveckling. Uthållighet förutsätter också samverkan mellan intressenterna. Planering är en interaktiv process mellan planerare och olika intressenter.

Planering sker i regional, generell och lokal skala. Den högre nivån styr den lägre, ibland genom bestämmelser, ibland på annat sätt. Den hierarkiska naturen hos planering medför att beslut som fattas på högre nivå är synliga på de lägre nivåerna. 

I de avsnitt som följer beskrivs olika idéer om begränsande och anpassande åtgärder. Åtta olika kategorier har definierats och de beskrivs närmare (klicka på figuren för att få fram ytterligare detaljer). Klimat, kompakt struktur, transport, energi och hälsosam miljö är direkt länkade till planeringsprocessen. Allmänhetens medverkan, strategisk planering och kostnader har mer koppling till de politiska aspekterna vid planering. Denna information fungerar som introduktion och minneslista för planerare och politiker, både när ny planering påbörjas och när fattade beslut ska utvärderas.