1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

Innan ni börjar analysera utmaningar och möjligheter som orsakas av klimatförändringen bör ni sätta er in i klimatförändringen och dess effekter på er region, både i fråga om möjligheter och utmaningar som kan uppstå. Därigenom skapas en gemensam plattform för processgruppen.

Syfte

Den här övningen syftar till en systematisk rangordning av utmaningar och möjligheter som uppstår vid en klimatförändring, inom ert lokala område eller ekonomiska sektor.

Indata

Framtida klimat inom er region

Utdata

En lista över klimatrelaterade utmaningar och möjligheter, ordnade efter er bedömning av vikten av respektive utmaning och möjlighet, och den tidpunkt när de uppstår. Resultatet blir indata till Övning II och Övning III om kartläggning av klimatiska och socioekonomiska belastningar, samt Övning IV om lokal känslighet.

Material och förberedelser

  • Blädderblocksark, Post-It-blad och röda filtpennor.

  • Gör iordning ett blädderblocksstort pappersark enligt figuren 1 nedan. Om ni behandlar flera geografiska områden eller ekonomiska sektorer ska ni göra ett ark för varje sådant område/sektor. Dela in papperet i fem sektioner både vertikalt och horisontellt, för att möjliggöra tabellarisk dokumentation.

  • Horisontalaxeln: tidsaxel, för fastställda utmaningar och möjligheter (t.ex. från idag till 2020 eller 2050 eller 2100).

  • Vertikalaxeln: vikten för de olika utmaningarna och möjligheterna, från hög till låg.

 
Figur 1. Rutnät som visar vikten av utmaningar och möjligheter som orsakas av klimatförändringen, och tidpunkten för deras uppkomst (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger).

 Anvisningar till övningen

Gör den här övningen för ett lokalt område/ekonomisk sektor i taget. Gå först igenom utmaningar och sedan möjligheter.

1. Börja med det första lokala området/sektorn. Skriv upp de viktigaste utmaningarna ni står inför idag, eller kommer att ställas inför, på Post-It-lappar. Arbeta var och en för sig.

a) Presentera de utmaningar varje gruppmedlem har fastställt på egen hand, och diskutera i gruppen hur ni skulle placera Post-It-lapparna med dessa utmaningar på tabellschemat, baserat på:

  • Utmaningens betydelse: hur stor blir effekten på ert lokala område/ekonomiska sektor?

  • Tid: när tror ni den här utmaningen uppstår, eller blir viktig nog för att samhället ska vidta åtgärder? Nu? Oupphörligt? Någon gång i framtiden? Vid speciella tidpunkter, exempelvis under en kris? Diskutera sådana utmaningar som är osäkra.

b) När utmaningarna placerats ut på schemat, märk dem som är specifikt klimatrelaterade med röd filtpenna. Skriv också upp varför, och på vilket sätt.

c) Lägg till andra klimatrelaterade utmaningar.

2. Gör om samma övning (stegen a-c) (med ett nytt tabellark och nya Post-It-lappar), men nu för möjligheter som orsakas av klimatförändringen, snarare än utmaningar.

3. Gör om proceduren med utmaningar/möjligheter för andra lokala områden eller ekonomiska sektorer, i förekommande fall.

4. Dokumentera era scheman och spara dem, för att underlätta arbetet med Övning II, Övning III och Övning IV. Distribuera era scheman till alla medlemmarna i processgruppen. Dessa scheman kan användas för att göra nya deltagare förtrogna med frågorna, som ansluter till processen vid en senare tidpunkt.

 

Gå tillbaka till Övning B - Fastställande av befintliga politiska beslut och åtgärder                
Gå vidare till sårbarhetsanalysen.