1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

Riktlinjer och åtgärder används för att styra länder och organisationer mot ett visst mål. För att underlätta framtagningen av den optimala politiska insatsen för att kunna ta vara på möjligheter eller förbättra klimatanpassning och effektbegränsning måste man känna till vilka politiska riktlinjer och åtgärder som redan finns på plats, liksom vilka huvudsyften dessa har.

Syfte

Den här övningen syftar till att skapa en lista över de mest relevanta politiska riktlinjerna, verktygen och åtgärderna för den sektor ni fokuserar på. Till dessa politiska faktorer hör de specifika klimatpolitiska åtgärderna på nationell, regional och lokal nivå. Det ramverk som ni får fram visar vad som redan gjorts, vad som fortfarande behöver göras, vilka åtgärder som möjligen kan stödja ert arberte, var gränserna går för era åtgärdsmöjligheter och vem ni måste kontakta om ni vill gå längre än dessa gränser.

Indata

Webbplatser, officiella bulletiner eller register från myndigheter och offentliga organ på nationell, regional och lokal nivå ger ofta en överblick över politiska åtgärder. Lagar, direktiv och andra strategiskt relevanta dokument, som markplanering eller konkreta anvisningar och planer gällande energi, transporter, byggnader och jordbruk – inte bara juridiskt bindande bestämmelser – bör beaktas.

Utdata

2 tabeller: En som innehåller namnen på de viktigaste policydokumenten och planerna med syften och räckvidd, liksom uppgift om ansvariga organ, och en annan som innehåller policydokument och åtgärder i samband med anpassning till och åtgärder mot klimatförändring. Båda dessa tabeller kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger.

Tabell 1. Relevanta policydokument och planer inom den valda sektorn 

Politiska instrument och planer Syfte Räckvidd Ansvariga organ
       
       
       


Tabell 2. Politiska riktlinjer och åtgärder som rör minskad klimatpåverkan och klimatanpassning
 

Vilka politiska riktlinjer och åtgärder (inom transport, byggnader, energi och jordbruk) rör redan klimatanpassning och effektbegränsning?

På nationell nivå:
På regional nivå:
På målområdesnivå:


Material och förberedelser

  • Ta fram ett blädderblocksstort pappersark med en lista över förslag på myndigheter och offentliga organ. Det skulle vara värdefullt om processledaren personligen diskuterade denna lista med politiker eller personer som har ansvar eller kompetens, och kanske inbjuder dem till mötet.
  • Ta fram en lista över mejladresser och postadresser för att underlätta kontakt med beslutsfattare och intressenter.

Anvisningar till övningen

  1. Processledaren presenterar övningens syfte och dess utdata.
  2. Processledaren presenterar de fyra fallen (transport, energi, byggnader, jordbruk) på ett blädderblock.
  3. Processledaren presenterar de olika planeringsnivåerna.
  4. Gruppen väljer ut ett fall och söker efter befintliga politiska instrument på olika nivåer som sammanhänger med detta fall (Tabell 1).
  5. Därefter diskuteras och kategoriseras dessa politiska instrument och åtgärder (Tabell 2).


Gå tillbaka till Övning A - Kartläggning av intressenter     
Gå vidare till Övning C - Utmaningar och möjligheter som klimatförändringen genererar