1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

För att ni ska kunna ta vara på möjligheterna och på ett effektivt sätt möta utmaningarna i samband med en klimatförändring, och kunna verkställa era planer, måste de centrala intressenterna involveras. Tänk över vilka intressenter ni vill få med, hur och varför de ska tas med, och när. Intressenterna kan bidra med nya perspektiv, kunskaper, erfarenheter och inflytande, samtidigt som deras stöd är nödvändigt i samband med beslutsfattande och verkställande. I enlighet med IPCC (2007c) behövs intressenternas medverkan för att öka medvetenheten och förbättra beslutsfattandet i relation till klimatförändringen. 

Olika intressenter måste involveras och kontaktas på olika sätt. Det kan vara önskvärt att involvera någon i kärngruppen som kan ge idéer fortlöpande, medan andra kanske bara behöver tas med under vissa faser. För vissa intressenter kan det vara tillräckligt att man tar kontakt, så ökar deras medvetenhet om frågan och deras vilja att ge stöd. Andra kan behöva utnyttja sitt inflytande och ta kontakt med andra intressenter. Involvering av intressenter är en process som måste bedrivas aktivt. När intressenter kommer med i arbetet bör man planera hur deras medverkan ska utnyttjas för analysprocessen.

Syfte

Att fastställa vilka som är centrala intressenter inom ert lokala område eller ekonomiska sektor och som ni vill få med i arbetet med sårbarhetsanalysen.

Indata

Olika grupper av intressenter.

Utdata

En lista över centrala intressenter, inklusive ansvarsområden och planer för involvering.

Material och förberedelser

 • Ta fram ett blädderblocksstort pappersark för tabell 1 nedan (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger).

Tabell 1.  Kartläggning av intressenter

Namn Organisation Ansvarsområde / inflytandesfär Planerad involveringsmetod
       
       
       

 
Anvisningar till övningen

 1. Tänk först igenom vilka intressenter som redan medverkar i sårbarhetsanalysen. Försök bestämma hur viktig respektive intressent är, och vilka ansvarsområden vederbörande har. Skriv in denna information på listan över intressenter. Gör en separat lista för varje sektor om ni fokuserar på flera sektorer.

   
 2. För att få fram vilka ytterligare intressenter som behöver komma med för respektive sektor kan ni gå igenom frågorna på listan nedan, och se vilka ni kommer på. I idealfallet bör ni få med intressenter som har stort inflytande när det gäller att verkställa eventuella planer som processen resulterar i. Fyll i uppgifterna om intressenterna på listan. Denna information kan också inhämtas senare, genom att kontakt tas med experter och redan kända intressenter, och genom granskning av relationerna till olika intressenter för olika relevanta sektioner inom era organisationer.

   
 3. När ni väl har fastställt vilka intressenter som är särskilt viktiga ska ni planera aktiviteter/åtgärder för att få kontakt med dem som ännu inte är med i processen, för att få deras stöd och involvera dem på ett konstruktivt sätt. Kanske inte alla intressenter behöver vara involverade i kärngruppen, men det kan vara av värde att de är med på något sätt. De kan t.ex. få information om arbetet och om resultatet av sårbarhetsanalysen. Fundera över olika sätt att kontakta de centrala intressenterna, och bestäm vem som ska ta kontakt med dem, och när. Det kan till exempel handla om att de inbjuds till gruppmötena för att där få information om projektet, eller att ni besöker olika organisationer där intressenterna finns, eller att ni träffar intressenter mellan fyra ögon.

Några frågor som kan bidra till att klargöra vilka som bör involveras och varför (Aaltonen and Kreutz, 2009):  

 • Vilka roller har olika intressenter för processen (inflytande, roll)?
 • Vem kommer att delta i processen?
 • Vilka kan komma att få nytta av arbetet?
 • Vilka kommer att påverkas negativt? Är de organiserade?
 • Vem har rättigheter idag? Vem bestämmer över resurser?
 • Vem får sannolikt inget att säga till om?
 • Vem kommer sannolikt att mobilisera ett motstånd?
 • Vem är beroende av vem?
 • Vem ansvarar för de tänkta planerna?
 • Vem har pengar, kompetens eller nyckeldata?
 • Vem måste ändra sitt beteende för att arbetet ska bli framgångsrikt?
 • Vilka inflytandeluckor finns mellan intressentgrupper? Hur ska de överbryggas?


Gå vidare till Övning B - Fastställande av befintliga politiska beslut och åtgärder