Transportdata bör insamlas om väg-, järnvägs-, fartygs- och flygtransporter, och uppdelas på offentliga, privata och åkartransporter. Till de nyttiga statistiska indikatorerna hör: andelarna av hela transportsektorn för de olika transportslagen, huvudsakliga flöden samt reseändamål. Information om den sistnämnda indikatorn är svår att inhämta, men kunskap om varför människor reser är en värdefull utgångspunkt när man vill minska transportkaos och undvika onödigt resande (och därmed minska utsläppen av växthusgaser).

Förslag på statistiska indikatorer som bör samlas in:

  • transporter uppdelade på transportslag
  • huvudflöden uppdelade på typ
  • huvudflöden uppdelade på volym
  • reseändamål
  • användning av alternativa bränslen
  • tillgång på kollektiva färdmedel
  • tillgång på säkra cykelvägar

Tillbaka