I en översikt över det lokala byggnadsbeståndet finns information om bostäder, kontor, offentliga byggnader, industribyggnader och andra byggnader. Börja med att skaffa en överblick över hur många byggnader det finns inom området, och vilka typer av byggnader det är. Ligger de främst inom den befintliga stadsstrukturen eller är de utspridda i jordbrukslandskapet? För att hålla analysen klimatrelevant bör ni försöka ta reda på hur den totala energiförbrukningen fördelas på uppvärmning, elektricitet och andra förbrukningstyper. För att koppla analysen till transport och energi bör ni också försöka bestämma hur många hushåll som är beroende av privatbilar som transportmedel.

Förslag på statistiska indikatorer som bör samlas in:

  • Total golvarea uppdelat på byggnadstyp
  • andel i stadsmiljö
  • invånare uppdelat på byggnadstyper
  • tillgång på kollektiva färdmedel
  • tillgång på säkra cykelvägar
  • tillgång på offentliga tjänster
  • Energiförbrukning per m2 uppdelat på byggnadstyp

Tillbaka