Kunskap om de totala utsläppen av växthusgaser inom ert område eller er ekonomiska sektor har betydelse när man ska hitta sätt att begränsa effekterna av en klimatförändring. Denna aspekt ska därför inte ignoreras. Även om det saknas lokal information bör en uppskattning göras. Här följer några förslag:

  • totala utsläpp från energiproduktion, transport, jordbruk och annan verksamhet
  • utsläpp från energiproduktion, uppdelat på produktionsmetod
  • energiförbrukning uppdelat på förbrukningsslag (värme, elkraft)
  • utsläpp från de största energiförbrukarna
  • utsläpp från de största växthusgasproducenterna
  • utsläpp från transportsektorn, uppdelat på fordonstyp och/eller transportsyfte
  • utsläpp från jordbruket, uppdelat på källa
  • utsläpp från byggnadssektorn, uppdelat på byggnadstyper
  • utsläpp från byggnadssektorn, uppdelat på källa

Kunskap om de viktigaste källorna till utsläpp av växthusgaser är första steget vid arbete med de viktigaste förorenarna. Ni bör därför skaffa er en överblick över de totala utsläppen av växthusgaser. Detta kan man göra samtidigt som man skaffar andra data, exempelvis utsläpp uppdelat på källa eller sektor. Sektorer bör finindelas för att man ska se de viktigaste industrierna eller andra emittenter.

Sedan måste man göra en mer ingående analys. Beroende på valet av fokus kan man försöka att hitta lämpligaste uppsättningen indikatorer, för att överblicken ska vara så tydlig att man ser problemhärdarna.


Gå tillbaka till Data som är relaterade till klimatförändring
Gå vidare till Framtida klimat