För att veta hur klimatet förändras och hur det framtida klimatet skulle kunna vara används klimatmodeller för att ta fram klimatscenarier.

Inom projektet BalticClimate har framtida klimatscenarier (som finds under Relaterade filer) tagits fram för målområden i Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige (se Figur 1). Använd informationen i dessa rapporter för att fastställa det framtida klimatet inom ert område. Om ert område inte ligger i något av dessa länder kan ni ta del av det allmänna klimatscenariot för Östersjöregionen.

För att analysera de utmaningar och möjligheter som klimatförändringen orsakar måste man också titta på hur klimatförändringen kan förväntas påverka de lokala samhällsaktiviteterna. Detta är en viktig del av analysen, när man kopplar samman förändringen i klimatet med effekter på samhällsaktiviteterna i de lokala områdena. Effektscenarierna berikar på detta sätt diskussionerna om vad som kommer att hända här, samtidigt som de belyser känslighetsaspekten i sårbarhetsanalysen.

För att granska tänkbara effekter av en klimatförändring för ert lokala område kan ni titta på genomgången av effektscenarier. Denna genomgång omfattar tillgängliga scenarier för klimateffekter i Östersjöregionen. Den är tänkt att utgöra underlag för framtida lokala analyser, i samband med bedömning av utmaningar och möjligheter, inom det ramverk som upprättas vid sårbarhetsanalysen.

Figur 1. Målområden för projektet BalticClimate (klicka för att förstora)


Gå tillbaka till Utsläpp av växthusgaser
Gå vidare till Övning A - Kartläggning av intressenter