Många faktorer måste vägas in vid planering på regional, lokal och detaljerad nivå. Huvudsyftet med den här delen av Toolkit är att understryka vikten av att vid planering beakta begränsning av och anpassning till klimatförändringens effekter. De beslut som tas vid planering lägger grunden för planmiljöer under decennier framåt, vilket innebär att anpassningsaspekten är central. Anpassning till framtidens klimat, med risk för översvämningar, värmeböljor osv., bör vara en av utgångspunkterna i planeringsprocessen. Åtgärderna för att begränsa klimateffekterna kommer att kräva stora ansträngningar i framtiden, inom alla sektorer. Planering kan påverka andra aktiviteter i samhället, t.ex. hur energi produceras och förbrukas, och kan därmed direkt påverka utsläppen av växthusgaser. Genom planering av kompakta stadsmiljöer kan myndigheterna också minska behovet av resor, och därigenom reducera utsläppen av växthusgaser.

BalticClimate Toolkit kan hjälpa planerarna se planeringsprocessens roll vid hanteringen av klimatförändringsfrågorna. Den utgår från inventeringen av nödvändiga data för bedömning av lokala utmaningar och möjligheter som klimatförändringen medför. Därefter följer sårbarhetsanalysen för det lokala området och/eller valda sektorn.

Avsnittet planering och klimatförändring ger en detaljerad överblick över olika direkta och indirekta effekter av planering på klimatförändringen och det omvända, klimatförändringens effekter på planeringen. I avsnittet finns också exempel på föredömlig praxis som presenteras av deltagarna i projektet BalticClimate (implementeringssteg i figuren ovan). Syftet med dessa exempel (på engelska) är att påvisa hur klimatförändringen redan börjat beaktas inom Östersjöregionen.

I boxen till höger finns en presentationsmall för att introducera samhällsplanerare
i klimatförändringarna och BalticClimate Toolkit, och för att kunna identifiera
deras roll i att hantera klimatförändringar. Mallen kan laddas ner och modifieras
efter användarens behov.


Börja med inventeringen.