N
umera har alla hört talas om de förändringar som observerats i klimatet, den globala uppvärmningen och dess potentiella följder för såväl människa som miljö. Det går inte att i detalj förutsäga alla följder av klimatförändringen. Man måste därför tänka flexibelt och hantera osäkerheter, särskilt när det gäller att fatta politiska beslut.

Klimatförändringen orsakas av förhöjda halter av växthusgaser och aerosoler i atmosfären. Därför krävs åtgärder som begränsar utsläppen av dessa. De viktigaste effekterna av klimatförändringar, utöver global uppvärmning, är stigande vattennivå i haven och fler extrema väderhändelser (som värmeböljor, skyfall, översvämningar och stormar). Detta innebär att även anpassningsåtgärder krävs.

Med hjälp av BalticClimate Toolkit får du som arbetar politiskt möjlighet (och har även ett ansvar för) att steg för steg agera mot och reagera på klimatförändringen. Det första steget är att ta fram ett underlag för framtida beslut. Genom att inse problemet och sätta dig in i klimatförändringen och dess följder kommer du att kunna hitta hållbara modeller för att klara utmaningar och ta vara på möjligheter för din region och din kommun.

Nästa steg är att göra en sårbarhetsanalys för ditt område, för att fastställa vilka effekter, utmaningar och möjligheter som klimatförändringen skapar just där. För att man ska hitta synergier och motsättningar mellan olika sektorer (t.ex. transporter, energi, bostäder, jordbruk) måste så många av dem som möjligt vara delaktiga.

I det tredje steget är det i princip du som politiker som anger den strategiska riktningen, även om andra beslutsfattare också har inflytande. Du måste ha klart för dig att det lokala näringslivet och aktörer på energimarknaden påverkas av hur klimatförändringen hanteras.

Denna stegvisa process leder fram till en överenskommelse eller en handlingsplan. Därefter inleds implementeringsfasen. För detta fjärde steg krävs samtidigt en övervakning och utvärdering för att målen ska kunna uppnås och processen ska kunna granskas och fortlöpande förbättras.

Klimatförändringen kan ha både negativa och positiva effekter på din region eller kommun. Därför täcker BalticClimate Toolkit båda dessa typer av effekter. Utmaningarna och möjligheterna betonas genomgående i den här processorienterade guiden.

I boxen till höger finns en presentationsmall för att introducera politiker
i klimatförändringarna och BalticClimate Toolkit, och för att kunna identifiera
deras roll i att hantera klimatförändringar. Mallen kan laddas ner och modifieras
efter användarens behov.


Starta med att inse problemet.