Lämna tillförlitlig information om:

  • möjliga effekter av klimatförändringen och sårbarheter
  • möjligheter och verktyg för att begränsa effekterna och anpassa sig till dem
  • goda exempel
  • potentiella synergier och avvägningar mellan anpassning, begränsning och redan beslutade politiska åtgärder

till alla intressenter och till allmänheten. Genom att kartlägga relevanta intressenter kan du fastställa deras potentiella inflytande i relation till problemet, och hur de kan göras delaktiga.

Var noga med att:

  • ta med alla relevanta informationskällor
  • underlätta tillgången till begriplig och användbar information
  • visa på handlingssätt och metoder för att fylla igen kunskapsluckor (exempelvis en sårbarhetsanalys på regional och lokal nivå enligt steg 2),
  • säkra ekonomiska medel och sök finansieringsalternativ.

Kom också ihåg att det oftast krävs samarbete över sektorsgränserna!

Genom dina politiska beslut kan klimatfrågan bli en del av befintliga planer via politiska instrument (t.ex. beskattning, lagstiftning och opinionsbildning, liksom frivilliga överenskommelser). Det är också viktigt att uppnå långsiktiga åtaganden och tydliggöra ledningsstrukturen.

Innan några politiska beslut kan tas måste beslutsfattarna gå igenom de regionala förhållandena. En sårbarhetsanalys är ett användbart verktyg för att upptäcka såväl utmaningar som möjligheter för regionen. De slutliga besluten fattas på regional nivå och kan påverkas av regionala politiska faktorer.