De viktigaste planeringsaspekterna när det gäller åtgärder på allmän nivå för begränsning av och anpassning till klimatförändringen summeras i tabellen nedan. För varje aspekt anges om det handlar om begränsning av (B) eller anpassning till (A) klimatförändringen. De viktigaste planeringsaspekterna inom respektive sektor har strukits under. På höger sida finns exempel (på engelska) på arbeten med översiktlig planeringsnivå som insamlats i projektet BalticClimate.

ÖVERSIKTLIG PLANERINGSNIVÅ

Lokalt nutida och framtida klimat

Att minimera riskerna för översvämningar, ras, erosion (A)
Att planera för effektiv hantering av stormvatten (A)
Att minimera riskerna vid värmeböljor (A)
Att planera för jordskydd, med beaktande av mikroklimat (A)
Att analysera riskerna för infrastrukturen vid tjäle (A)

Kompakt och mångsidig struktur

Att utnyttja det befintliga området optimalt (B)
Att utnyttja den befintliga infrastrukturen optimalt (B)
Att ifrågasätta och analysera effekterna av byggenskap utanför den befintliga strukturen (B)
Att planera för olika typer av byggnader (B, A)
Att blanda olika funktioner (B)
Att prioritera tjänster och arbetsplatser som kan nås med kollektivtrafik (B)
Att ombesörja en fungerande infrastruktur för gång- och cykeltrafik (B)
Att analysera områdets lokalisering (B, A)
Att hitta platser för kompletterande byggenskap (B)
Att utnyttja rivningstomter och gamla byggnader (B)
Att se möjligheter till innovativ teknik och arkitektur (B; A)
Att planera infrastrukturen så att den fungerar också efter en klimatförändring (A)

Transporter

Att minimera resebehovet (B)
Att uppmuntra promenader och cykling till vardagsdestinationer (B)
Att maximera användningen av hållbar och integrerad kollektivtrafik (B)
Att utveckla tematiska planer för icke motordriven trafik (B)
Att ta fram rörlighetsplaner (B)
Att ta fram lösningar för gångtrafiksområden (B)
Att skapa lösningar för offentliga platser av hög kvalitet (B)
Att optimera infrastrukturens storlek och dimensionering (B)
Att reservera utrymme för parkering av cyklar (B)

Energi

Att fastställa lokala energibehov vid dagens och morgondagens klimat (B, A)
Att planera produktion och förbrukning av energi (B)
Att främja energihushållning (B)
Att planera för energihus och energihusområden (B)
Att minimera energiförluster (B)
Att planera effektivt omhändertagande av gråvatten och dagvatten (B)
Att fastställa och främja uthålliga och förnybara energikällor (B)
Att hitta områden som lämpar sig för produktion av förnybar energi (B)
Att skapa flexibla lösningar för byggnader och områden (B, A)
Att ställa krav på miljövänliga byggmaterial (B)
Att hitta lokal produktion (B)
Att planera för effektiv hantering av avfall och avlopp (B)
Att planera för energisnål belysning (B)

Behaglig miljö

Att skydda och utöka grönområden och parker (B, A)
Att skapa lösningar med koloniträdgårdar, allmänna trädgårdar (B, A)
Att etablera ekosystem i städerna (B, A)
Att utforma korridorer för svalkande vindar respektive vindskydd (A)

Medverkan

Medverkan av de boende (B, A)
Medverkan av markägare och exploatörer (B, A)
Medverkan av politiker (B, A)
Medverkan av klimatologer och andra forskare (B, A)
Medverkan av media (B, A)

Strategisk planering

Att styra exploatering av nya områden (B, A)
Att fastställa regionens strategiska behov – demografiska, ekonomiska, miljömässiga, etc. (B, A)
Att fastställa nödvändiga förändringar för att göra ett område mer kompakt/funktionellt (B, A)
Att åstadkomma ekonomisk utveckling (B, A)
Att utveckla transportnätet - vägar, järnvägar, etc. (B, A)

Planera kostnader

Sårbarhetsanalys (B, A)
Kostnader på grund av alltför diffus struktur, brist på strategisk styrning (B, A)
Kostnader på grund av att jordar eller landskap inte klarar kompakta strukturer (B, A)
Kostnader på grund av att områdets attraktionskraft övervärderats (B, A)
Kostnader på grund av att det finns för många korsningar och tunnlar (B, A)
Kostnader på grund av alltför många vägar (B, A)

Se även:

» Regional planeringsnivå
» Detaljerad planeringsnivå