När de tre ovannämnda stegen tagits (ta fram ett underlag, analysera sårbarheten, och bestäm den strategiska riktningen), bör arbete inledas på att få fram överenskommelser i relation till klimatförändringen, och att utveckla och verkställa handlingsplaner. Processerna för planering och genomförande kräver fortlöpande tillsyn.

Vilka alternativa åtgärder är relevanta?

För det första kan man formulera relevanta frågeställningar i ett allmänt uttalande om specifika sektorer (t.ex. sociala, ekonomiska) i relation till klimatförändringen. Dessa uttalanden innehåller inga konkreta åtgärdsprogram.

Nästa steg blir dock att formulera förslag till riktlinjer (t.ex. vägledande principer) i relation till ett specifikt problem (t.ex. att förhindra konflikter mellan begränsning och anpassning).

Slutligen fastställs planer genom politiska beslut (t.ex. planer för regionalt energinätverk), så att de blir juridiskt bindande.

Genom att öronmärka en del av den regionala budgeten till åtgärder för begränsning eller anpassning kan flera klimatrelaterade behov täckas. Innan dess bör du dock ha gått igenom ett brett spektrum av alternativa begränsnings- och anpassningsåtgärder för din region. Osäkerheterna och det breda urvalet av möjliga effekter av klimatförändringen gör att du måste prioritera olika anpassnings- och begränsningsåtgärder i beslutsprocessen.
Nedan finns länkar till överblickar över möjliga begränsnings- och anpassningsåtgärder, främst i relation till samhällsplanering och samhällsutveckling på olika åtgärdsnivåer.

Regional planeringsnivå 
Översiktlig planeringsnivå 
Detaljerad planeringsnivå 

När handlingsplanerna sedan genomförs är det viktigt med bred övervakning, utvärdering och granskning av besluten. Fortsatt klimatforskning och nya politiska beslut (på EU-nivå eller nationellt) kommer att kräva omprövning av beslut och processer med jämna mellanrum. Det är absolut nödvändigt att politiska beslut, strukturer och processer övervakas. Även intressenterna (t.ex. näringslivet, den privata sektorn) genomgår förändringar – samtidigt måste de vara delaktiga i beslutsprocesserna. Detta är viktigt eftersom de kan understödja ditt beslutsfattande och ge specifik information om sin regionala och lokala företagarmiljö.

Du befinner dig i en fortgående inlärningsprocess med kontinuerliga observationer av relevanta faktorer, och denna process leder till förbättrade åtgärder och nya möjligheter. Processen är dynamisk, och beslut kan behöva ändras i relation till den fortgående klimatförändringen!