Strategin måste vara långsiktig. En sådan strategi uppnås genom att omfattning och målsättning fastställs, där både gynnsamma och ogynnsamma effekter av klimatförändringen beaktas.

Det är viktigt att alla intressenter ställer sig bakom hela processen med att hantera klimatförändringar. Långsiktiga beslut krävs, även om de inte alltid är så lätta att komma fram till. Som politiker har du ett ansvar för att bygga upp långsiktig förmåga hos samhället och ekosystemen att anpassa sig till klimatförändringen, och för att bygga in begränsningsåtgärder inom alla tänkbara sektorer. Det är viktigt att den organisation eller person som ansvarar för en process får ett tydligt mandat för sin uppgift. För att en förvaltande process ska fungera måste makt och ansvar tilldelas på ett genomsynligt sätt. De resursintensiva processerna måste tilldelas resurser i ett långsiktigt perspektiv. Kooperativa processer måste ges en tydlig och effektiv struktur, och måste vara integrerade i ett större beslutssammanhang, för att den valda inriktningen säkert ska vara relevant.

Beslutade åtgärder ska integreras med befintliga riktlinjer, strukturer och processer, och ska kunna modifieras när och om så krävs. Befintliga instrument måste omprövas och granskas i relation till både gynnsamma och ogynnsamma effekter av klimatförändringen. Integrationen av klimatförändringens effekter och relevanta åtgärder begränsas inte till miljösektorn eller det allmänna, utan omfattar åtgärder på alla plan som gäller beteenden, teknologi, infrastruktur, information, organisation, ekosystem och samhällsekonomi. Integrationen måste ske både inom sektorerna och tvärsektoriellt.

På grund av de osäkerheter som finns, och det breda spektrum av åtgärder som är möjliga, krävs noggrann kartläggning av synergier och konflikter mellan begränsnings- och anpassningsåtgärder, så att ingen misstämmighet föreligger, innan överenskommelser och handlingsplaner verkställs. Undvik effektförluster genom jämkning mellan begränsnings- och anpassningsåtgärder, och vidta inte åtgärder som förbrukar resurser på ett icke hållbart sätt, genom att i detalj kartlägga de olika alternativen och klargöra effekter och åtgärder på lång sikt.


Vidare till Planera och genomför