Finns det redan ett nätverk för energiförsörjning, och används decentraliserade förnybara energislag (t.ex. vattenkraft, biogas och vindenergi) istället för konventionella kraftverk (t.ex. kolkraftverk) inom din region?

Nya typer av energikällor kan minska utsläppen av växthusgaser. Energiproduktion och energiförbrukning bör ingå i planeringen av markanvändningen, liksom vid planering av den ekonomiska utvecklingen. Befintliga strukturer bör omvandlas så att de blir mer energieffektiva. Den sårbarhet som stora kraftverk har för extrema väderförhållanden kan minska. En mer lokal och mer mångsidig infrastruktur för energiförsörjningen inom regionen är mindre sårbar för sådana händelser. Det kan vara värdefullt med decentraliserad produktion av förnybar energi, särskilt i glesbygd (t.ex. i form av små fjärrvärmeanläggningar som drivs med biobränsle).

Titta även på andra sektorers utmaningar och möjligheter i fråga om lokal och regional utveckling: