Som underlag för beslut krävs detaljerad information om klimatscenarier och socio-ekonomiska scenarier, effekter, sårbarhet inom olika sektorer, och slutligen en analys av risker och möjligheter som följer på klimatförändringen.

Sårbarhetsanalysen ger en överblick över sektorer som påverkas av klimatförändringen, och sammanför olika sektorer inom ramen för klimatfrågan, genom att lägga fast synergier och motsättningar mellan sektorerna. Övningar för enskilda sektorer (t.ex. transporter, byggnader, energi, jordbruk) som genomförs av planerarna och forskarna gör det lättare att hitta utmaningar och möjligheter som är relevanta för hela regionen. Du måste i viss utsträckning inleda och stötta genomförandet av övningarna för att se hur frågan uppfattas inom varje sektor och på varje administrativ nivå. Som tur är har planerarna redan erfarenhet av att integrera olika åtgärdsområden och kan leda processen på administrativ nivå. Utnyttja deras erfarenheter! Det är viktigt att vara förtrogen med de olika effekterna av klimatförändringen för att kunna hantera dem på bästa sätt.

Du som politiker har möjlighet att minska följderna av klimatförändringen för entreprenörer och företagare, och lägga grunden för god planering, genom att fatta hållbara beslut och erbjuda alternativa begränsande åtgärder inom regionen (t.ex. nätverk till stöd för förnybara energislag, utveckling av effektiva transportsystem). Regionala och lokala entreprenörer är de bästa experterna när det gäller att bedöma effekterna av klimatförändring på näringslivet. De saknar dock ofta information om vilka effekter klimatförändringen kommer att få. Genom att de regionala företagen (som intressenter) förses med mer detaljerad information om klimatpolitiken kan samarbetet mellan dem och politikerna förbättras. Aktivt samarbete mellan politikerna och näringslivet är en central faktor för att stärka den regionala ekonomin genom förbättrad konkurrensförmåga och ökad välfärd.

Näringslivet påverkas direkt av klimatförändringen. De kan behöva anpassa sina leverantörskedjor och produktlivscykler, eller rentav arbetsmiljön för de anställda. Miljön kommer att ändras, och varje företagare och företag måste hantera effekterna av förändringen på leverantörskedjor, produktlivscykler och de färdiga produkterna. Väl förberedda företag är mindre känsliga för effekterna av klimatförändringen. De kan också förebygga ytterligare negativa effekter genom att vidta skadebegränsande åtgärder, som i själva verket kan minska produktionskostnaderna för deras varor.

Du måste få med näringslivet och se till att de blir medvetna om sitt ansvar och anstränger sig för att fästa uppmärksamheten på klimatfrågan (t.ex. genom personalutbildning)!

Regionalt aktiva politiker tar hänsyn till internationella och nationella bestämmelser vid utvecklingen av regionala bestämmelser i relation till utsläpp av växthusgaser. Nationella och regionala bestämmelser är mycket viktiga för näringslivet, eftersom företagen måste bygga sina affärsplaner med beaktande av gällande regler. Kom ihåg: företagen måste ta hänsyn till ändrad politik, ändrade marknadsförhållanden och ett ändrat klimat!

Via listan med länkar nedan kan du hitta utmaningar och möjligheter för lokal och regional utveckling när det gäller de viktiga sektorerna transporter, energi, byggnader och jordbruk. Dessa sektorer är alltmer utsatta för effekterna av klimatförändringen, och de är mycket viktiga för politiker, samhällsplanerare och företagare.

Sektorer som ställs inför utmaningar och möjligheter i fråga om lokal och regional utveckling: