För att kunna axla ditt ansvar måste du ha vissa grundläggande kunskaper om …

Utsläppsscenarier

När man tar fram klimatmodeller och klimatscenarier för din region utgår man från globala utsläppsscenarier. Ett sådant scenario baseras på antagna utsläpp av växthusgaser, som i sin tur i olika mån är beroende av ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling, tekniska framsteg, energiutvinning och ‑förbrukning, samt jordbrukets utveckling.

Klimatmodeller, klimatscenarier och osäkerhet i prognoser

Klimatmodeller är ett hjälpmedel för bättre förståelse av klimatförändring. De skapar olika scenarier för klimatförändringen. Med numeriska klimatmodeller, byggda på klimatfaktorer som atmosfären, landytan, havet, sjöar och glaciärer kan experterna göra prognoser för klimatet i din region. Dessa regionala prognoser för klimatförändring, i de flesta fall upplagda på en hundraårsperiod framåt i tiden, kan underlätta planeringen för åtgärder mot klimatförändringens följder och arbetet med att utveckla regionala strategier. Du måste be dina regionala eller nationella experter på klimat och väder att ta fram scenarier för den regionala klimatförändringen, BalticClimate Toolkit ger några exempel på regionala prognoser.

Du har med stor sannolikhet tidigare varit tvungen att fatta beslut under liknande förhållanden. När det gäller att hantera effekterna av klimatförändringen måste du dock vara medveten om de speciella osäkerheter som gäller för utsläppsscenarier. Klimatmodeller och klimatscenarier kännetecknas av osäkerheter därför att de baseras på ett antal antaganden. Det finns många olika modeller och de ger olika resultat. Men om man kombinerar olika modeller kan man få resultat som har högre trovärdighet än om man utgår från någon enskild modell.

Det är viktigt att inse att prognoser för klimatförändringen är osäkra. Samtidigt ger sådana prognoser en antydan om det framtida klimatet och ger svar på frågor om möjliga förändringar. Det vore fel att använda osäkerheterna som en ursäkt för att skjuta upp åtgärderna mot klimatförändringen. Strategier och åtgärder ökar din regions styrka, attraktionskraft och konkurrensförmåga – du ska alltså inte frukta osäkerheterna utan ta med dem i din analys!

De vanligaste reaktionerna på klimatförändring

Det finns två huvudreaktioner på klimatförändringen som kan ligga till grund för ansvarstagande:

Minskad klimatpåverkan är en strategi för att begränsa framtida effekter av klimatförändringen globalt. Om man väljer att minska utsläppen av växthusgaser och därför främjar begränsningsåtgärder (t.ex. energihushållning, högre verkningsgrader, förnybara energislag) upphör inte klimatförändringen omedelbart, men de framtida effekterna på mänsklig verksamhet (t.ex. infrastruktur, byggnader, näringsliv) och miljön (t.ex. marken, växtligheten, artmångfalden) kan hållas tillbaka.

Klimatanpassning krävs också, eftersom det redan pågår en klimatförändring. Effekter av klimatförändringen, som värmeböljor, skyfall, översvämningar och stormar, är svåra att förutspå och kräver allt oftare teknisk anpassning av infrastruktur och markanvändning (t.ex. i form av vallar, större öppna områden som kan absorbera översvämningar, luftkonditionering), liksom vissa institutionella anpassningar för att omfördela resurser. På global nivå betyder kraftfulla begränsningsåtgärder att behovet av anpassningsåtgärder minskar.

Det finns ett nära samband mellan begränsning och anpassning, och det är fruktbart att vidta båda typerna av åtgärder. Potentiella synergier och motsättningar mellan anpassning och begränsning kan ofta förbises, med åtföljande risk för missanpassning. Ofta hanteras också strategierna av olika kategorier av beslutsfattare (t.ex. politiker, administratörer, entreprenörer).

Det är fördelaktigt att integrera och infoga begränsning och anpassning i det välkända och vitt spridda arbetet med att åstadkomma uthållig utveckling. Genom att genomföra en effekt- /sårbarhetsanalys kan du säkerställa att din planering väger in ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter för din region.

Om du har ytterligare frågor om klimatförändring hänvisar vi till vår lista med vanliga frågor och svar om detta, här.

I exempel boxen på höger sida hittar du exempel på metoder för territoriell anpassning för klimatförändringarna.


Vidare till Att komma igång.