1. Inledning 4. Utdata
2. Syfte 5. Material och förberedelser
3. Indata 6. Övningsanvisningar


Inledning

Regionala och lokala entreprenörer är de bästa experterna när det gäller att bedöma effekterna av klimatförändring på näringslivet. De saknar dock ofta information om vilka effekter klimatförändringen kommer att få. BalticClimate Toolkit kan förse näringslivet med kunskap om klimatförändringar på regional nivå. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har i samarbete med Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR) tagit fram scenarier för det framtida klimatet inom Östersjöregionen. Denna information bör förklaras och diskuteras tillsammans med regionala/lokala entreprenörer, så att de kan klara de framtida utmaningarna och skapa möjligheter för det lokala näringslivet.

Den workshop som har rubriken "utmaningar och möjligheter" är utformad för att genomföras av kommuner i samarbete med lokala/regionala näringslivsorganisationer, fackföreningar, handelskammare, investerare osv. – organisationer som består av aktörer från olika områden och grenar av näringslivet De olika deltagarna har olika synsätt, vilket kan leda till innovationer och nya samarbetsformer. Vid behov kan en workshop som fokuserar på en enda sektor av näringslivet anordnas.

Syfte

Syftet med workshopen "utmaningar och möjligheter för näringslivet" är att få med näringslivet och dess stödfunktioner inom regionen i arbetet med begränsning av och anpassning till klimatförändringen. The main idea is to provide information about the climate change and to generate new business ideas that support mitigation and/or adaptation to climate change. The main outcome of this workshop is the information about the main challenges and chances for the regional/local business generated by climate change.

Indata

Det framtida klimatet inom er region

Utdata

En lista över klimatrelaterade utmaningar och möjligheter, ordnade efter er bedömning av vikten av respektive utmaning och möjlighet, och den tidpunkt när de uppstår.

Material och förberedelser

  • Blädderblocksark, Post-It-blad och röda filtpennor.

  • Gör iordning ett blädderblock enligt Figur 1 nedan (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger). Om ni behandlar flera geografiska områden eller ekonomiska sektorer ska ni göra ett ark för varje sådant område/sektor. Dela in papperet i fem sektioner både vertikalt och horisontellt, för att möjliggöra tabellarisk dokumentation.

  • Horisontalaxeln: tidsaxel, för fastställda utmaningar och möjligheter (t.ex. från idag till 2020 eller 2050 eller 2100).

  • Vertikalaxeln: vikten för de olika utmaningarna och möjligheterna, från hög till låg.

 

Figur 1. Rutnät som visar vikten av utmaningar och möjligheter, samt när de inträffar.

Anvisningar till övningen

Denna workshop (2 h) omfattar fyra delar:

1) Inledande föreläsning (20 minuter)
2) Övning gällande utmaningar och möjligheter (10 min individuella funderingar, 30 min gruppdiskussioner, 30 min presentation och gemensam diskussion)
3) Övning gällande aspekter på inflytande (i möjligaste mån med fokus på anpassning) (20 min gruppdiskussion, 10 min presentation)
4) Utvärdering

1. Workshopen startar med en introduktionsföreläsning. Fokus där ligger på extrema väderhändelser på senare år, och framtida regionala effekter av klimatförändringen. Tanken är att lyssnarna ska få en bild av vad som håller på att hända och vad som kommer att hända under de närmaste 10-20-50 åren, i fråga om de viktigaste meteorologiska parametrarna, eftersom de i sin tur driver fram de förändringar som samhället ställs inför och måste anpassas till. För denna föreläsning kan materialet om klimatförändringens effekter användas.

Workshopen bör inte enbart fokusera på det framtida klimatet. Under de gångna åren har det inträffat flera meteorologiska händelser som påverkat näringslivet i Östersjöregionen. Diskussionerna bör utgå från dessa perioder med torka, värmeböljor, snöstormar, översvämningar, osv. Viktiga frågor i samband med anpassning är följande:

  • Fick dessa händelser några effekter för näringslivet i regionen (eller för enskilda företag)?
  • Har något gjorts för att förebygga sådana negativa  effekter i framtiden?
TIPS: Vid planering av denna workshop, kontakta de lokala/regionala experterna på klimatförändringar, och diskutera med dem. De kanske vill delta i workshopen, bidra med material, eller föreläsa.

2. Efter introduktionsföreläsningen börjar övningen gällande utmaningar och möjligheter. Två grupper sätts samman (grupp 1: utmaningar; grupp 2: möjligheter) – med maximalt 10 personer per grupp. Om det finns fler än 15-20 deltagare vid workshopen bör fler undergrupper skapas (utmaningar 1, utmaningar 2, osv.).

STEG 1. Varje grupp får en affisch eller ett blädderblock i enlighet med Figur 1 i storlek A0, med rubriken "utmaningar" respektive "möjligheter". Om det inte går att få affischer utskrivna används ett blädderblock. På den vågräta axeln läggs tiden, med 5 olika tidpunkter: nu, om ett år, om fem år, om tio år, samt om 20 år. Betoningen ska ligga på utmaningar och möjligheter idag och inom den närmaste framtiden. Näringslivet är främst intresserade av investeringar och innovationer som sker inom 1-10 år. På den lodräta axeln avsätts vikten för utmaningen/möjligheten, från 1 (liten) till 5 (stor).

STEG 2. Deltagarna i respektive grupp ägnar 5-10 minuter i tystnad åt att skriva upp på Post-It-lappar de utmaningar (respektive möjligheter) som beror på klimatförändringen och påverkar näringslivet i regionen. Det kan vara vad som helst, men fokus bör vara på klimatförändringen och näringslivet i regionen. En utmaning / möjlighet per Post-It-lapp!

STEG 3. Varje grupp börjar placera ut sina lappar på pappersarket. De bör diskutera med varandra om rimligaste tidpunkten för varje utmaning/möjlighet (horisontellt) och dess vikt (vertikalt). Detta får ta 30 minuter i anspråk.

STEG 4. Alla de grupper som arbetat får presentera sina resultat, varefter alla tillsammans diskuterar resultatet, och försöker komma på aspekter som glömts bort. Denna diskussion får pågå i 30 minuter. Om det finns fler än 15-20 personer i workshopen kan diskussionen ta längre tid än 30 minuter.

3. Sedan återgår grupperna för nästa övning (20 minuter), då gruppen ska fastställa vilket inflytande de tre tyngsta utmaningarna/möjligheterna kan få (med fokus på anpassning).

Tabell 1. Avgörande faktorer för de tre största utmaningarna och möjligheterna (kan laddas ned från fältet Relaterade filer till höger).

Utmaning/möjlighet Befintligt politiskt instrument Hinder Underlättande faktorer Enkelt — Svårt (1-5) att förändra
1.        
2.        
3.        

Gruppdiskussionen ska utgå från "de tre stora" och besvara följande frågor:

  • Vilka politiska instrument finns att tillgå för att möta utmaningen (respektive ta vara på möjligheten)?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilka faktorer underlättar?
  • Hur lätt/svårt är det att ändra dagens situation? Rangordna på en skala från 1 (mycket lätt) till 5 (mycket svårt).

Alla grupper presenterar sina resultat. (10 minuter)

4. Slutdiskussion. Under slutdiskussionen bör fokus ligga på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna. Vad lärde vi oss under denna övning? Ett bra sätt att gå in mera på detaljer är SWOT-verktyget för näringsverksamhet.