Avslutningsvis ställs resultatet av analysen samman i en klimat-SWOT. Nuvarande effekter utgörs av styrkor (positiva effekter) och svagheter (negativa effekter) enligt SWOT, medan framtida effekter utgörs av möjligheter (positiva effekter) och hot (negativa effekter). Om framtida effekter har blivit granskade i flera tidsperioder (ex. 2020-2030 och 2030-2050), ska alla dessa inkluderas i möjligheter och hot, med dess tidshorisont för varje effekt redovisad i beskrivningen. Livscykelstadierna läggs in upptill på klimat-SWOTen. Klimateffekterna på SWOT-schemat anges med samma färg, som anger ifrågavarande livscykel. Vikten av respektive effekt (1-3) anges också i texten (som en siffra eller en symbol).

Alternativt kan livscykelstadierna markeras med en symbol som representerar stadiet (exempelvis ett fordon för transport eller en avfallsbehållare för avfallshantering och återvinning), där betydelsen för effekten kan markeras med antalet av dessa symboler (en till tre symboler före beskrivningen av varje effekt).

Ett exempel på en klimat-SWOT visas i Figur 1. I detta exempel har produkten vissa betydande klimatrelaterade styrkor och möjligheter i fråga om produktion och transport av råvaran. I fråga om återvinning och avfallshantering kan betydande styrkor också utläsas. Det finns dock också några mindre svagheter i samband med återvinning och avfallshantering. Vissa betydande hot kan märkas i relation till råvaroproduktionen.


Figur 1. En klimat-SWOT (klicka för att förstora)

Mallen för att sammanställa klimat-SWOTen kan laddas ner från Relaterade filer till höger. I Exempel boxen hittar du flera exempel på SWOT-analyser för företagssektorn (på engelska), framtagna under projektet BalticClimate av finska studenter från Universitetet i Jyväskylä.


Gå tillbaka till Bedömning av vikten av klimateffekterna                                                      
Gå vidare till Från klimat-SWOT till klimatstrategi