Nästa steg är att bestämma klimateffekterna på vart och ett av livscykelstadierna. Dagens situation (nu) och överblickbar framtid (år x) ska beaktas separat (se figur 1). På liknande sätt måste både positiva och negativa aspekter på klimatförändringen beaktas. Hur långt fram i tiden som ska beaktas är väldigt olika från fall till fall. Den framtida horisonten bör reflektera det strategiska tidsspann organisationen har, vilket kan variera mycket mellan t. ex. mobiltelefonproducenter till storskaliga energiproducenter. För mobiltelefonproducenter kan framtiden vara några få år, medan energiproducenter måste se mycket längre fram i tiden, eftersom investeringar i resurser och teknologier kan vara bundna i årtionden. Det är också möjligt att dela in framtiden i mer än en period (exempelvis 2020-2030 och 2030-2050), om framtidsutsikter förändras särskilt över tid.

I denna fas av analysen bör effekter beaktas både "inifrån utåt" och "utifrån inåt".

“Inifrån utåt” innebär effekterna av näringsverksamhet på klimatförändringen. Här räknar man upp och värderar hur de olika livscykelstadierna påverkar klimatet (dvs. utsläpp av växthusgaser till följd av energiförbrukning, trafik, transporter, avfallshantering, geografisk placering, markanvändning osv.). Företag- och industrispecifika data bör tas i beakt, om möjligt. Om det finns detaljerade inventeringar av växthusgaser att tillgå bör dessa utnyttjas vid bedömningen.

Figur1. Fastställande av klimateffekter (klicka för att förstora)

Även om livscykelperspektivet i eh klimat-SWOT     medger hänsyn till både direkta och indirekta klimateffekter, så bör tyngdpunkten först läggas på direkta klimateffekter, alltså de livscykelstadier där ifrågavarande företag är inblandat.

“Utifrån inåt” innebär en granskning av hur en klimatförändring kan påverka näringslivsverksamheten. Klimatscenarier för framtiden kan användas för att projicera de förväntade förändringarna av temperatur, nederbörd, snötäcke och vindförhållanden för olika regioner under de olika livscykelstadierna, och bedöma deras effekter på den aktuella verksamheten. Analysen av "utifrån inåt" kräver en bedömning av företagets position i relation till dess konkurrenter likväl som till nationella och internationella politik och lagstiftning.

En mall för att identifiera klimateffekter kan laddas ner från Relaterade filer till höger.Gå tillbaka till Bestämmande av en produkts livscykelstadier          
Gå vidare till Analys av vikten för klimatförändringseffekterna