Hur kan man använda en klimat-SWOT för att formulera en klimatstrategi för ett företag?

Figur 1 sammanfattar grundläggande klimatstrategiska alternativ för ett företag. De avlästa klimateffekterna i vardera hörnet av klimat-SWOT:en leder till olika strategiska alternativ.

De nuvarande styrkorna enligt klimat-SWOT:en kan ytterligare stärkas, som källor till fortsatt konkurrensförmåga. Eller, de möjligheter som avläses kan ligga till grund för aktiv uppbyggnad av framtida källor för konkurrensförmåga. Dagens klimatrelaterade svagheter kan motverkas antingen genom att bolagets verksamhet förbättras (t.ex. genom investeringar i energihushållning eller förnybara energikällor), eller genom ändringar i produktportföljen (nya produkt- eller tjänstekoncept, som är mer gynnsamma i relation till växthuseffekten).

 

Figur 1. Grundläggande klimatstrategiska alternativ för ett bolag 

Utvecklingen i fråga om de avlästa hoten bör följas aktivt. Man bör tidigt ta fram anpassningsplaner, så att nödvändiga åtgärder kan genomföras med framgång, om hoten skulle förverkligas.

I enlighet med alternativen för klimatstrategin bör en strategisk plan utarbetas för varje klimateffekt som fastställts via klimat-SWOT:en (eller åtminstone för de större effekterna, och för dem som berör företaget direkt under produktens livscykel). Varje enskilt företag måste själv fatta ett strategiskt beslut om vad de vill uppnå med sina klimatstrategier, alltså hur långt de vill gå i sin planering. Vissa företag kan vilja åstadkomma mer radikala innovationer i relation till de klimateffekter som sammanhänger med deras produkter och verksamhet, medan andra är nöjda med mindre steg.

För varje strategisk plan bör ett mål fastställas, som anger den önskade förändringen. Därefter ska planen beskriva konkreta åtgärder (rutiner, aktiviteter, förbättringar) för att målet ska uppnås. Vidare krävs en ansvarsfördelning ansvarsfördelning för verkställandet av planen, och behovet av resurser ska analyseras. Resurser kan naturligtvis vara ekonomiska resurser, för nya investeringar, för utveckling av processer och produkter, osv. men det kan även vara frågan om annat. Andra viktiga resurser, som också bör beaktas i en strategisk plan, är tid som krävs för att införa planen, och den kompetens som behövs i organisationen. För att ta fram de kompetenser som krävs för att verkställa nya klimatstrategier kan intensivutbildning av medarbetare krävas. Den strategiska planen ska även omfatta en budget där alla typer av resurser som behövs finns med. Slutligen krävs av den strategiska planen att den har ett detaljerat tidsschema tidsschema för de beslutade åtgärderna, samt indikatorer som visar hur arbetet enligt planen fortskrider.

Mallen för utformning av en klimatstrategi för ett företag kan laddas ned från Relaterade filer till höger.


Gå tillbaka till Sammanställning av klimat-SWOT