Effektscenarierna har indelats i sju sektorer med olika teman:

» Jordbruk
» Energi
» Byggnader och vatten
» Övergripande ekonomi
» Skogsbruk
» Folkhälsa
» Naturmiljöer

De generella slutsatserna från scenarierna för effekter av klimatförändringen på Östersjöregionen (ÖSR) sammanfattas i Tabell 1. Den sammanställning av effektscenarier som framläggs i detta Toolkit ger en bred bild av hur ÖSR kan tänkas bli påverkad av klimatförändringen inom en rad olika områden.

De scenarier som har gåtts igenom har olika geografisk skala: de är lokala, regionala eller globala. Följaktligen har vissa scenarier omfattat alla länder i Östersjöregionen, medan andra bara berört ett enda av dessa länder.

För nästan alla effektscenarier finns en tabell som ger en allmän översikt över ÖSR (se avsnitten nedan). Informationen i tabellerna har hämtats från kartor, diagram eller tabeller i källorna. Framtidsutsikterna för de olika länderna inom projektet ‘BalticClimate’ ingår i prognostabellerna (SWE - Sverige, FIN - Finland, EST - Estland, LAT - Lettland, LIT - Litauen, RU – den baltiska delen av Ryssland, GER - Tyskland).   

Tabell 1. Sammanställning av slutsatser om utmaningar och möjligheter i samband med klimatförändringen. Allmänna effekter av klimatförändringen för olika sektorer inom Östersjöregionen.

Sektor

Tänkbar utmaning

Tänkbar möjlighet

Jordbruk Effektscenarier indikerar sänkta genomsnittliga skördar i södra delen av ÖSR, särskilt i GER.  Större arealer lämpar sig för soja och majs. Veteskördarna förväntas öka inom hela ÖSR, medan de genomsnittliga skördarna förväntas öka i norra ÖSR.
Energi Behovet av kylning sommartid inom ÖSR beräknas generellt komma att stiga. Behovet av uppvärmning vintertid beräknas minska. Tillgången på vattenkraft beräknas öka i SWE och FIN. Beroende på scenario beräknas tillgången på vindkraft öka något eller inte alls.
Byggnader och vatten Skador på fast egendom vid stormar beräknas öka i GER, men andra ÖSR-länder omfattas inte. Översvämningsrisken förväntas ändras. Avsevärt större risker för översvämningar i FIN, men även i andra delar av ÖSR.  
Övergripande ekonomi   Klimatförändringen beräknas inte påverka BNP i Europa särskilt mycket, möjligen kan en liten ökning ske. Villkoren för sommarturismen beräknas bli bättre inom ÖSR efter klimatförändringen.
Skogsbruk Ökade risker för skogsbränder generellt inom hela ÖSR. Avsevärt ökad risk för skador på skogen efter insektsangrepp. Minskad primär nettoproduktion i GER. Förbättrad skogssammansättning i SWE och FIN. Ökad primär nettoproduktion i de övriga ÖSR-länderna (utom i GER där en minskning förutspås). 
Folkhälsa Försämrad luftkvalitet. Ozon nära marken beräknas öka i vissa delar av Europa, särskilt i GER. För andra ÖSR-länder förutspås inga avsevärda förändringar. Högre temperaturer beräknas leda till högre dödstal, också i norra Europa. Klimatförändringen förväntas inte påtagligt påverka arbetsproduktiviteten inom ÖSR, även om den gör det i andra delar av världen.      
Naturmiljöer En annan artsammansättning. Studier av SWE indikerar ökad risk för ras, erosion, ravinbildning och slamflöden. En annan artsammansättning. Mer organiskt kol i marken i GER, men även i vissa delar av SWE och FIN (de enda ÖSR-länder som studerats).