Wpływ zmiany klimatu na zdrowie ludności w regionie Morza Bałtyckiego (BSR)

Zmiana klimatu przyczynia się w sposób bezpośredni i pośredni do zapadalności na choroby i do przedwczesnych zgonów. Uznaje się, że bezpośredni wpływ jest związany z, na przykład, bardziej intensywnymi i częstszymi ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Natomiast pośredni wpływ jest łączony ze zmianą w jakości i ilości wody, powietrza i pożywienia (IPCC, 2007a). W chwili obecnej wpływ zmiany klimatu na zdrowie jest niewielki, jednak przewiduje się jego wzrost wraz z upływem czasu we wszystkich krajach i regionach (ibidem). Szacuje się, że negatywne oddziaływanie zmiany klimatu na zdrowie będzie największe w krajach rozwijających się o niskim dochodzie (ibidem). Większość badań przeprowadza się dla tych krajów, jednak istnieją również badania obejmujące europejskie regiony. Badania dotyczą zmiany jakości powietrza (Giorgi i Meleux, 2007), bezpośredniego wpływu wyższych temperatur na śmiertelność (Swedish Commission on Climate and Vulnerability, 2007) oraz wpływu na wydajność pracy (Kjellstrom i inni, 2009).

Podsumowanie wpływu na zdrowie zostało przedstawione w Tabeli 1. Proszę kliknąć na link znajdujący się pod tabelą, w celu uzyskania dalszych informacji na temat poszczególnych podsekcji i badań. Aby uzyskać wskazówki dotyczące interpretowania informacji zawartych w tabeli, proszę zapoznać się z przykładem umieszczonym  po prawej stronie (w języku angielskim).

Tabela 1. Wpływ zmiany klimatu na zdrowie ludności w krajach projektu BalticClimate – podsumowanie ogólnych perspektyw dla uzyskanych scenariuszy wpływu  zinterpretowanych na bazie różnych badań naukowych 
(↑↑ Znaczny wzrost; ↑ nieznaczny wzrost; ↓↓ znaczny spadek; ↓ nieznaczny spadek; ○ brak zmiany lub zmiana bez znaczenia; ~ niepewny rezultat; ~↑ niepewny rezultat, tendencja wzrostowa; ~↓ niepewny rezultat, tendencja spadkowa; ─ nie uwzględnione w analizie)

Wpływ zmiany klimatu na:

SWE

FIN

EST

LAT

LIT

RU

GER

Powierzchniowe tlenki azotu
Ozon przygruntowy Na północy ↑, na południu ↑↑

Aby zobaczyć przykłady scenariuszy wpływy klimatu pochodzące z różnych źródeł, opracowań/badań, przejść do następujących podsekcji:

Jakość powietrza (powierzchnia tlenku azotu i ozonu) (Europa, z wyjątkiem Skandynawii)
Śmiertelność (Europa)
Wydajność pracy (Świat)

 

Jakość powietrza (Europa, z wyjątkiem Skandynawii)

Czynniki chemiczne i meteorologiczne, takie jak wiatr, temperatura, opady atmosferyczne i promieniowanie słoneczne wpływają na cykle życia środków zanieczyszczających. Dlatego też przewiduje się, że zmiana klimatu będzie miała wpływ na jakość powietrza. Dane zagadnienie zostało zbadane przez Giorgi i Meleux (2007). Regionalny model klimatyczny RegCM został wykorzystany do symulacji bieżących (1961-1990) warunków oraz przyszłych (2071-2100) scenariuszy klimatycznych SRES A2 i B2.Do prognozowania przyszłego poziomu przygruntowego tlenku azotu (NOx) (Rysunek 1) i ozonu (Rysunek 2) został wykorzystany regionalny model  chemii i transportu (ang. CTM chemistry and transport model) CHIMERE.

Nie przewiduje się znaczącej zmiany stężenia przygruntowego tlenku azotu w Niemczech, południowej Szwecji, zachodniej Łotwie i zachodniej Litwie. Niemcy są jednym z krajów, dla których przewiduje się największy wzrost, wynoszący w niektórych regionach około 1-2 ppb. Przewiduje się, że stężenie na innych obszarach kontynentalnych w regionie Morza Bałtyckiego będzie takie same, jak w okresie bazowym lub wyższe o 0-1 ppb. Ogólne prognozy dla przygruntowego tlenku azotu w regionie Morza Bałtyckiego zostały przedstawione w Tabeli 2, opracowanej na podstawie wyników (Giorgi i Meleux (2007)).


Rysunek 1. Zmiana w oresie letnim przy powierzchni NOx (ppb), dzienna średnia stężenia A2 2071-2100 okres związany z  symulacją aktualnego czasu (1961-1990)
. (Ten rysunek i artykuł został opublikowany w CR Geoscience, 339, Giorgi, F., Meleux, F., Modelowanie regionalnych skutków zmian klimatycznych na jakość powietrza, 721-733, Copyright Elsevier (2007))

Tabela 2. Ogólne perspektywy przygruntowego tlenku azotu
(↑ Nieznaczny wzrost; ○ brak zmiany lub zmiana bez znaczenia; ─ nie uwzględnione w analizie)

  SWE FIN EST LAT LIT RU GER
Zmiana ↑ 


Zgodnie z symulacjami nastąpi wzrost przygruntowego ozonu na terenie Niemiec. Najwyższy wzrost będzie miał miejsce na południu, szczególnie na południowym-zachodzie (5-9 ppb), natomiast najniższy na północny (2-4 ppb). Nie przewiduje się znacznych zmian w południowej Szwecji oraz we wschodniej Łotwie i Litwie (wzrost o około 0-1 ppb). Ogólne perspektywy dla przygruntowego ozonu w regionie Morza Bałtyckiego zostały przedstawione w Tabeli 3 opracowanej na podstawie wyników w Giorgi i Meleux (2007).

 

Rysunek 2. Zmiana w okresie letnim  przy powierzchni  ozonu (ppb), dzienna średnia stężenia  A2 2071-2100 okres związany z symulacją aktualnego czasu (1961-1990). (Ten rysunek i artykuł został opublikowany w CR Geoscience, 339, Giorgi, F., Meleux, F., Modelowanie regionalnych skutków zmian klimatycznych na jakość powietrza, 721-733, Copyright Elsevier (2007))

 

Tabela 3. Ogólne perspektywy przygruntowego ozonu
(↑↑ Znaczny wzrost; ↑ nieznaczny wzrost; ○ brak zmiany lub zmiana bez znaczenia; ─ nie uwzględnione w analizie)

  SWE FIN EST LAT LIT RU GER
Zmiana Na północy ↑, na południu ↑↑   

Powrót do listy podsekcji

 

Śmiertelność (Szwecja)

Szwedzka komisja ds. klimatu i podatności (The Swedish Commission on Climate and Vulnerability (2007)) przedstawiła wyniki analizy wpływu zmiany klimatu na śmiertelność. Badanie skupiło się wyłącznie na zmianie klimatu rozumianej jako wzrost temperatury. Obliczenia opierały się na powiązaniach między temperaturą a śmiertelnością, analizowanych przez Rocklöv i Forsberg (2007) dla Sztokholmu. Związek między temperaturą a  śmiertelnością został przedstawiony w Tabeli 4 w powiązaniu ze scenariuszami klimatycznymi SRES A2 i B2. Szacuje się, że śmiertelność w sztokholmskim regionie spowodowana wyższą temperaturą będzie wynosiła  3.8-5.4% więcej w roku 2100 niż w latach 1998-2003.

Tabela 4. Zwiększona śmiertelność w regionie Sztokholmu spowodowana wyższymi letnimi temperaturami. Wyniki dla XXI wieku (na podstawie scenariuszy emisji SRES A2 i B2) porównane z latami 1998-2003 (Odtworzenie Tabeli 4.35 w Swedish Commission on Climate and Vulnerability (2007))

Wzrost temperatury Wzrost śmiertelności Wzrost śmiertelności Scenariusz A2 Scenariusze B2
Stopnie Celsjusza Liczba %    
1 29 1,3 2025-2040 2025-2040
2 60 2,4 2060-2070 2080-2090
3 94 3,8 2090 2100
4 131 5,3 2100 -

Powrót do listy podsekcji 

 

Wydajność pracy (Świat)

Zmiana klimatu może przyczynić się większego narażenia na gorąco w trakcie pracy, co z kolei może wpływać na wydajność pracy i koszty, jeśli nie zostaną zastosowane środki ochronne. Badanie przeprowadzone przez Kjellstrom i innych (2009) wykazało prawdopodobny spadek wydajności pracy w wielu regionach wraz ze zmianą klimatu. Został oszacowany wpływ dwóch scenariuszy na wydajność, w odniesieniu do psychologicznych oznak   oddziaływania gorąca. 

Wskaźnik obciążenia termicznego WBGT (ang. Wet Bulb Globe Temperature) został wykorzystany do określenia poziomów stresu termicznego. Wskaźnik ten określa procent zwyczajowych godzin pracy, w czasie których osoba może pracować i utrzymać ciepłotę głęboką ciała poniżej 38 °C. Przyjęto, że pozostały czas jest poświęcony na odpoczynek. WBGT połączony z globalnymi danymi klimatycznymi dla różnych regionów świata posłużył do obliczenia zmiany zdolności do pracy dla scenariuszy przyszłego klimatu. Globalne dane klimatyczne były uzyskiwane dla każdego dnia z okresu 1960-2100 z modelu HadCM3, na podstawie scenariuszy emisji A2 i B2. Przyjęto, że zmiany wydajności pracy odpowiadają zmianom zdolności do pracy, w ujęciu ekonomicznym i psychologicznym.

Wynik pokazał brak lub bardzo niewielkie zmiany w wydajności pracy w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Procent straconych dni pracy, w porównaniu do okresu bazowego, dla lat 20-tych, 50-tych i 80-tych oraz dla dwóch scenariuszy klimatycznych wynosi od -0.5 do 0% w Europie Wschodniej i Zachodniej. Powyższy rezultat można porównać z przewidywaną uratą zdolności do pracy wynoszącą od 11 do 27% dla Azji południowowschodniej, Ameryki Andyjskiej i Środkowej oraz Karaibów w latach 2080-tych zgodnie ze scenariuszem klimatycznym A2.

Powrót do listy podsekcji

Proszę zapoznać się z wpływem na:

» Sektor rolniczy
» Sektor energetyczny
» Mieszkalnictwo  i ustrój wodny
» Całą gospodarkę
» Leśnictwo
» Środowisko naturalne