Scenariusze skutków zmiany klimatu zostały podzielone na siedem bloków tematycznych:

» Sektor rolniczy
» Sektor energetyczny
» Mieszkalnictwo i ustrój wodny
» Cała gospodarka
» Leśnictwo
» Zdrowie
» Środowisko naturalne

Wnioski ogólne scenariuszy skutków zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) zostały zamieszczone w Tabeli 1. Zbiór scenariuszy skutków zmiany klimatu zawarty w tym zestawie narzędzi daje szerszy obraz tego, jak zmiana klimatu może potencjalnie wpłynąć na BSR.

Przeanalizowane badania zostały przeprowadzone w różnej skali przestrzennej: lokalnej, regionalnej lub globalnej. W konsekwencji, niektóre badania obejmują wszystkie kraje BSR, a inne tylko jeden z nich.

Prawie każdy scenariusz skutków zawiera tabelę pokazującą ogólny przegląd dla BSR (patrz sektory poniżej). Informacje w tabelach zostały uzyskane z oryginalnych map, wykresów lub tabel. Przewidywania dla każdego z krajów „BalticClimate” zostały uwzględnione w tabelach poglądowych (SWE – Szwecja, FIN – Finlandia, EST – Estonia, LAT – Łotwa, LIT – Litwa, RU – obszar nadbałtycki Rosji, GER – Niemcy).

Tabela 1. Streszczenie wniosków  wyzwań i szans stworzonych przez zmianę klimatu. Ogólny wpływ zmiany klimatu na sektory w BSR.

Sektor

Potencjalne wyzwania

Potencjalne szanse

Rolnictwo Spadek średniego plonu upraw dla południowego regionu , szczególnie dla GER. Zwiększone obszary nadające się do uprawy soi i kukurydzy. Plony pszenicy zwiększą się na terenie całego regionu, podczas gdy średni plon upraw zwiększy się w północnej części regionu.
Energetyka Wzrost zapotrzebowania na chłodzenie w okresie letnim w regionie. Spadek zapotrzebowania na ogrzewanie w okresie zimowym wraz ze zmianą klimatu. Wzrost potencjału energii wodnej w SWE i FIN. W zależności od scenariusza, potencjał energii wiatrowej nie zmieni się lub nieznacznie wzrośnie.
Mieszkalnictwo i ustrój wodny Wzrost liczby przypadków uszkodzenia infrastruktury  spowodowanego burzami w GER, inne kraje BSR nie uwzględnione. Zmiana zagrożenia powodziowego Znacznie zwiększone zagrożenie powodziami w FIN, oraz  innych obszarach regionu.    
Cała gospodarka     Zmiana klimatu nie wpłynie znacznie na PKB Europy, możliwy ewentualny wzrost. Warunki dla letniej turystyki poprawią się wraz ze zmianą klimatu.
Leśnictwo Zwiększone zagrożenie pożarami lasów w całym regionie.  Znacznie zwiększone zagrożenie zniszczenia lasów po wypuszczeniu pąków przez drzewa i ataku korników w regionie. Spadek podstawowej produkcji netto w GER.. Korzystniejsza struktura lasów w SWE i FIN. Zwiększona podstawowa produkcja netto we wszystkich krajach regionu (oprócz GER, gdzie przewiduje się spadek).
Zdrowie Możliwa zmiana jakości powietrza  wraz ze zmianą klimatu. Zwiększenie ilości ozonu przygruntowego w  niektórych częściach Europy, szczególnie w GER. Nieznaczne zmiany w innych krajach. Wyższe temperatury spowodują wzrost współczynnika umieralności, także w Europie Północnej. Zmiana klimatu nie wpłynie znacznie na poziom wydajności pracy w regionie, w odróżnieniu od innych regionów  świata. .  
Środowisko naturalne Zmiana struktury gatunków. Badania SWE wykazują zwiększone zagrożenie obsunięciami ziemi, erozją, formowaniem jarów i spływami błotnym. Zmiana struktury gatunków. Wzrost zawartości węgla organicznego w glebie w GER oraz w niektórych częściach SWE i FIN (tylko te kraje regionu zostały zbadane).