Informacje przedstawione na kolejnych stronach pokazują, jakim zmianom może ulec klimat w ciągu następnych 100 lat (średnia dla okresu 2071-2100 w porównaniu do średniej dla okresu 1961-1990) w regionie Morza Bałtyckiego. Materiały te opierają się na obliczeniach uzyskanych z modeli klimatycznych, wykorzystujących informacje na temat przyszłych zmian w atmosferze. Modele klimatyczne uwzględniają powiązania między procesami fizycznymi w całym systemie atmosfera-ziemia-woda. Wyniki obliczeń uzyskanych za pomocą modeli klimatycznych obejmują okres 1961-2100.

Scenariusze emisji

We wspomnianej analizie wykorzystano dwa scenariusze emisji gazów cieplarnianych:

SRES A2 (przedstawiający gwałtowny wzrost populacji i wysokie zużycie energii) oraz
SRES B2 (przedstawiający wolniejszy wzrost populacji i niższe zużycie energii)

Scenariusze emisji opierają się na założeniach dotyczących m. in. przyszłego rozwoju światowej gospodarki, wzrostu populacji, globalizacji, zmian na technologie przyjazne dla środowiska. Od przyszłego rozwoju świata zależeć będzie ilość gazów cieplarnianych, która zostanie wyemitowana na przestrzeni czasu. Scenariusze emisji zostały opisane w sprawozdaniu IPCC (2000): Specjalne Sprawozdanie nt. Scenariuszy Emisji (SRES).

Więcej informacji na temat scenariuszy emisji można uzyskać w części O zmianie klimatu.

Modele klimatyczne

W tym badaniu zastosowano regionalny model atmosferyczny RCA3 z Centrum Rosby w Szwecji. Model obejmuje teren Europy, a rozmiar pól na siatce terenu (rozdzielczość) wynosi około 50x50 km.

Więcej informacji na temat modeli klimatycznych można uzyskać w części O zmianie klimatu.

Scenariusze klimatyczne

Modele klimatyczne zastosowano dla okresu od 1961 do 2100. Dla sprawdzenia poprawności modelów wykorzystano okres meteorologiczny 1961-1990. Wyniki modelu dla tego okresu zostały porównane ze zmierzonymi wartościami temperatury i ilości opadów atmosferycznych w celu ustalenia, jak dobrze dany model odwzorowuje aktualny klimat. Okres 1961-1990 będzie  następnie użyty jako punkt odniesienia do porównania z przyszłym klimatem.  

Więcej informacji na temat scenariuszy klimatycznych można uzyskać w części O zmianie klimatu.

Niewiadome

Wyniki, które zostały tutaj przedstawione, są oparte na dwóch scenariuszach emisji (SRES A2 i SRES B2) i jednym globalnym modelu klimatycznym. Wyniki globalne zostały pokazane w zmniejszonej skali za pomocą jednego regionalnego modelu klimatycznego (RCA3). Podczas analizy niniejszego materiału należy pamiętać, że zostały przedstawione jedynie dwa zestawy obliczeń z wielu prawdopodobnych obliczeń możliwych do uzyskania z modelów. Inne scenariusze emisji oraz regionalne i globalne modele mogą dać w pewnym stopniu odmienne wyniki, szczególnie w przypadku wyników ilościowych (na przykład jak bardzo wzrośnie temperatura lub ilość opadów). Przykładowo, badania pokazały, że model klimatyczny ECHAM4 pokazuje zmianę temperatury i ilości opadów atmosferycznych w zimie w Europie Północnej, która jest większym obszarem niż w wielu innych modelach klimatycznych.

Innym źródłem niewiadomych jest zmienność naturalna. Nie można oczekiwać, by klimat w modelu całkowicie odpowiadał prawdziwemu klimatowi. Z drugiej strony, przy pomocy dobrej jakości modelu klimatycznego powinno się mieć możliwość obliczenia poprawnych wartości średnich oraz charakterystyczną zmienność, przykładowo: poprawną liczbę chłodnych i ciepłych zim w ciągu okresu 30 lat. Chłodne i ciepłe zimy mogłyby mimo to wystąpić w innej sekwencji, niż w obserwowanym klimacie.

Więcej informacji na temat modeli klimatycznych można uzyskać w części O zmianie klimatu.

Podsumowanie głównych zmian wybranych parametrów klimatycznych

W poniższych częściach zostały przedstawione  niektóre z parametrów uzyskanych z modelu klimatycznego (RCA3) dla regionu Morza Bałtyckiego. Region Morza Bałtyckiego został pokazany w celu spełnienia wymagań projektu BalticClimate skupiającego się na wszystkich 11 krajach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Parametry zostały przedstawione jako wartości średnie i jako anomalie dla poszczególnych pór roku, przy czym wartość średnia z okresu 2071-2100 została porównana z wartością średnią dla okresu 1961-1990. Dwa scenariusze (SRES A2 i SRES B2) zostały przedstawione dla każdego wybranego parametru.

Poniższe parametry zostały wybrane, ponieważ posiadają one znaczenie dla większości osób, a także przedstawiają one odmienne istotne aspekty zmiany klimatu:

» Temperatura
»
Opady atmosferyczne
»
Pokrywa śnieżna
»
Wiatr

Scenariusze zmiany klimatu na Obszarach docelowych projektu BalticClimate

Tekst oraz liczby ze scenariuszy zmiany klimatu mogą zostać pobrane w formacie PDF (w języku angielskim) z powiązanych plików znajdujących się po prawej stronie.