Zmiana klimatu oznacza zmiany w środowisku, w którym działają przedsiębiorcy i firmy. Każda osoba i każdy przedsiębiorca będzie musiał zmierzyć się ze skutkami zmiany klimatu. Często utożsamia się ten wpływ z problemami, jednak może on być również przyczyną powstawania nowych możliwości dla przedsiębiorców.

Kluczowe produkty, jakie powstaną w wyniku zastosowania zestawu narzędzi BalticClimate obejmują nowe, innowacyjne pomysły dla przedsiębiorstw, które uwzględniają zarówno aspekty przystosowania jak i łagodzenia. Skala lokalna i regionalna jest uwydatniona, jednak należy pamiętać, że szerszy kontekst globalnych tendencji klimatycznych również będzie miał wpływ na obszar.

Zestaw narzędzi BalticClimate pomaga określić wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw pod względem przystosowania i łagodzenia zmiany klimatu.

Następnie, każde przedsiębiorstwo może przeanalizować wpływ zmiany klimatu na oferowane produkty lub usługi. Analiza SWOT klimatu dostarcza przydatnych informacji na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń spowodowanych przez zmianę klimatu. Takie dane  mogą zostać użyte przy opracowywaniu planów strategicznych przedsiebiorstwa (spójrz na tabelę).

Zmiana klimatu jest często określana jako następna główna siła kształtująca otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. W porównaniu z globalizacją, stanowi powolną, lecz  potężną i nieuchronną siłę wpływającą na  ceny i koszty oraz strukturę popytu i produkcję. Zmiana klimatu stanowi nie tylko zagadnienie naukowe czy etyczne, ale również ekonomiczne biorąc pod uwagę wysokość kosztów dotykających społeczeństwo i przedsiębiorstwa. Zmiana klimatu będzie miała odmienny wpływ na regiony i sektory gospodarki: wyłoni zwycięzców oraz przegranych. Jest oczywistym, że zmiana klimatu stwarza zarówno wyzwania jak i szanse dla biznesu. Ci, którzy jako pierwsi dostrzegą  znaczenie zmiany klimatu, przewidzą jej konsekwencje dla swoich firm oraz przygotują odpowiednie strategie przystosowania oraz łagodzenia odniosą zwycięstwo w nowych realiach gospodarczych.

 Biznes i zmiana klimatu wzajemnie na siebie oddziaływają Przedsiębiorstwa wpływają na zmianę klimatu: mogą przyczynić się od przyspieszeniu lub regulowania zachodzących zmian. Jednakże zmiana klimatu może mieć znaczny wpływ na przedsiębiorstwa, które są fizycznie narażone na wzrost temperatury oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Czytaj więcej o scenariuszach zmian klimatycznych i ich wpływie na region Morza Bałtyckiego.

Pośredni wpływ zmiany klimatu wynika z krajowych i międzynarodowych polityk i przepisów opracowanych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia kosztów procesów energochłonnych oraz zmniejszenia popytu na produkty energochłonne. Z drugiej strony, zwiększony popytu na niskoemisyjne, energooszczędne produkty stanowi szansę dla nowych rozwiązań biznesowych i technologicznych.

Włączenie kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym klimatycznych, w działalność przedsiębiorstw  i ich strategie może stworzyć dodatkową wartość firmom. Wartość zrównoważonego rozwoju może objawić się w następujące sposoby:

  • Kiedy rozwój zrównoważony jest związany ze zgodnością z przepisami prawnymi główna wartość jest uzyskiwana poprzez ochronę licencji do działania na rynku (np. osiągnięcie celów ustanowionych w polityce klimatycznej UE)

  • Uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju może pomóc przy określaniu  potencjalnego ryzyka działalności gospodarczej. Tak więc, ocena zrównoważonego rozwoju może stanowić istotne wsparcie dla zarządzania ryzykiem. Zapobieganie ryzyku związanemu z klimatem pozwala zmniejszyć koszty interwencji kryzysowej, koszty odpowiedzialności za produkt oraz składki ubezpieczeniowe (np. inwestycje w ściany i zapory zapobiegające szkodom wywołanym powodziami będącymi skutkiem wzrastającej temperatury i opadów atmosferycznych).

  • Skoncentrowanie się wydajności operacyjnej często przyczynia się zarówno do zmniejszenia kosztów jak i polepszenia ekoefektywności. Korzyści ekonomiczne można osiągnąć poprzez wzrost produktywności, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie liczby odpadów oraz inwestycje uwzględniające zrównoważony rozwój (bardziej wydajne zużycie energii, np. usługi pozwalające zaoszczędzić energię).

  • Zwiększenie konkurencyjności poprzez poprawę wizerunku jest typowym sposobem tworzenia wartości poprzez zrównoważony rozwój. Ochrona wizerunku i marki może przyczynić się do większej lojalności klientów (np. przez współpracę z organizacjami pozarządowymi).

  • Uwydatnienie elementów produktów związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez łańcuch wartości może stanowić źródło wzrost rynku (np. ślady węglowe produktów).

  • Monitorowanie i zarządzanie strategicznymi zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w społeczeństwie mogą stanowić siłę napędową innowacji prowadząc do zmiany lub ponownego zdefiniowania aktualnych koncepcji  biznesowych. W konsekwencji nowe koncepcje produktów lub usług (np. współdzielenie samochodów ang. car sharing) mogą stanowić podstawę dla rozwoju nowych zrównoważonych rynków.

  • Wartość zrównoważonego rozwoju można również zauważyć w zwiększonej motywacji pracowników. Może to stanowić bardzo ważną kwestię w krajach ze starzejącą się populacją, które w niedalekiej przyszłości będą zmuszone rywalizować, w celu uzyskania wykwalifikowanej i zmotywowanej siły roboczej. Zrównoważona kultura korporacyjna może wywołać większe zainteresowanie na rynku pracy.

Po prawej stronie można znaleźć wzór przykładowej prezentacji, służącej do
przedstawienia problemu zmian klimatycznych i Klimatu Bałtyckiego
przedsiębiorcom oraz ich roli w tym aspekcie.
Wzór ten można pobrać i dostosować do potrzeb użytkownika.


Rozpocznij Wyzwania i szanse dla biznesu