Jak wykorzystać analizę SWOT klimatu do opracowania strategii klimatycznej przedsiębiorstwa?

Podstawowe opcje strategii klimatycznej dla przedsiębiorstwa zostały podsumowane na Rysunku 1. Zidentyfikowane wpływy klimatu umieszczone w każdym rogu macierzy prowadzą do odrębnych opcji strategii.

Bieżące mocne strony określone w analizie SWOT powinny zostać jeszcze bardziej wzmocnione jako źródła przewagi konkurencyjnej. Odpowiednio, zidentyfikowane szanse  powinny stanowić podstawę aktywnego tworzenia przyszłych źródeł tej przewagi. Bieżące słabe strony powinny być łagodzone poprzez usprawnienie działań przedsiębiorstwa (np. zainwestowanie w rozwiązania energooszczędne lub wykorzystujące energię odnawialną) lub rozważenie wprowadzenia zmian do oferty produktowej (nowe koncepcje produktów lub usług, wydajniejszych w odniesieniu do wpływu na efekt cieplarniany).

Rysunek 1. Główne opcje strategii klimatycznej dla przedsiębiorstwa

Należy aktywnie obserwować rozwój potencjalnych zagrożeń. Plany przystosowania powinny zostać opracowane na wczesnym etapie istnienia zagrożenia, w celu pomyślnego wdrożenia środków ograniczających zagrożenie.  

Zgodnie z opcjami strategii klimatycznej, konieczne jest opracowanie planu strategicznego dla każdego wpływu określonego w analizie SWOT (lub przynajmniej dla głównych wpływów oraz dla wywołanych bezpośrednio przez Państwa przedsiębiorstwo podczas cyklu życia produktu). Wybór celu strategii klimatycznych, tzn. jak daleko mają sięgać plany, stanowi indywidualną, strategiczną decyzję każdego przedsiębiorstwa. Niektóre przesiębiorstwa mogą preferować wprowadzenie bardziej radykalnych innowacji w sferze wpływu produktów i działań na klimat, podczas gdy innym odpowiada wprowadzanie zmian metodą małych kroków.

Każdy plan strategiczny powinien mieć zdefiniowany cel opisujący pożądaną zmianę.  Następnie konieczne jest wybranie i opisanie konkretnych środków (procedur, działań, ulepszeń) pozwalających osiągnąć cel. Należy również dokonać podziału obowiązków związanych z wdrożeniem planu oraz oceny potrzebnych zasobów. Potrzebne środki mogą obejmować zasoby finansowe niezbędne dla nowych inwestycji, procesów lub opracowania produktów itd., oraz inne zasoby takie jak czas potrzebny na wdrożenie planu oraz kompetencje organizacji. Intensywne szkolenie pracowników może być konieczne, aby rozwinąć kompetencje niezbędne do wdrożenie nowej strategii klimatycznej. Plan strategiczny powinien zawierać budżet uwzględniający wszystkie rodzaje potrzebnych zasobów. Ponadto powinien zostać uwzględniony również szczegółowy harmonogram dla wybranych środków decyzyjnych oraz wskaźniki oceny realizacji planu.

Tabela do opracowania strategi klimatycznej dla przedsiębiorstwa dostępna w Plikach powiązanych po prawej stronie.


Powrót do Ocena znaczenia skutków zmiany klimatu