Następnie należy określić wpływ klimatu na wszystkie etapy cyklu życia. Bieżąca sytuacja (teraz) oraz  przewidywalna przyszłość (rok x) powinny zostać rozpatrzone oddzielnie (patrz Rysunek 1). W podobny sposób należy postąpić z pozytywnymi i negatywnymi aspektami zmiany klimatu. Jak daleko w przyszłość należy spoglądać zależy głównie od konkretnego przypadku. Przyszłość powinna uwzględniać strategiczny okres czasu organizacji, które same w sobie sa bardzo zróżnicowane, np. producent telefonów komórkowych czy wielki producent energii. Dla producenta telefonów właściwym będzie okreslenie okresu czasu w perspektywie jedynie kilku lat, zaś dla producenta energii istotnym jest spoglądanie na przyszłe dziesięciolecia. Przyszłość można wówczas podzielić na pewne okresy (np. 2020-2030 i 2030-2050) z uwagi na określone możliwe perspektywy.

Na tym etapie analizy proszę zapisać zarówno wpływ z perspektywy „odśrodkowej” oraz „dośrodkowej”.

Perspektywa „odśrodkowa” określa wpływu biznesu na zmianę klimatu. W tym celu wpływ działań podejmowanych na każdym etapie cyklu życia  na klimat (tj. emisje gazów cieplarnianych powodowane przez zużycie energii, ruch uliczny, transport, gospodarowanie odpadami, lokalizacja i wykorzystanie terenu itd.) zostaje oceniony i  umieszczony na liście.  W miarę możliwości, firmy lub poszczególne branże powinny uwzględniać szczegółowe dane.

Rysunek 1. Określenie skutków zmiany klimatu (naciśnij aby powiększyć)

Jeśli inwentaryzacje gazów cieplarnianych są dostępne należy je wykorzystać przy dokonywaniu oceny.

Mimo iż przyjęta perspektywa cyklu życia umożliwia rozważenie zarówno bezpośredniego jak i pośredniego wpływu klimatu, nacisk powinien zostać położony najpierw na bezpośrednim wpływie klimatu tj. na etapie cyklu życia produktu w danym przedsiębiorstwie.

Perspektywa „dośrodkowa” określa wpływ zmiany klimatu na działalność przedsiębiorstw. Scenariusze przyszłego klimatu mogą zostać wykorzystane do określenia przewidywanych zmian temperatury, opadów atmosferycznych, pokrywy śnieżnej i wiatru dla regionów każdego etapu cyklu życia oraz do oceny ich wpływu na dane przedsiębiorstwa. Analiza „dośrodkowa” obejmuje również ocenę pozycji przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego konkurencji jak i do krajowych regulacji i przepisów klimatycznych.

Tabelę określającą wpływ klimatu można pobrać z Plików powiązanych po prawej stronie.


Powrót do Określenie etapów cyklu życia produktu                       
Przejdź do Ocena znaczenia skutków zmiany klimatu