Planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym, lokalnym i szczegółowym uwzględnia wiele czynników. Głównym celem poniższej sekcji zestawu narzędzi jest podkreślenie  znaczenia aspektów łagodzenia i przystosowania do zmiany klimatu w planowaniu. Podjęte decyzje przyczynią się do stworzenia zabudowy na przyszłe dziesięciolecia. Dlatego też, aspekt przystosowania jest niezmiernie ważny. Przystosowanie do przyszłych warunków klimatycznych, np. powodzi, fal gorąca itd., powinno być jednym z punktów wyjściowych planowania. Działania łagodzące będą wymagały w przyszłości dużo wysiłku we wszystkich sektorach. Planowanie przestrzenne może mieć wpływ na inne działania, takie jak rodzaj wytwarzanej i zużywanej energii, i w konsekwencji bezpośrednio wpływać na emisję gazów cieplarnianych. Władze mogą również ograniczyć konieczność podróżowania i w ten sposób zredukować emisję gazów cieplarnianych poprzez planowanie gęstych struktur miejskich.

Zestaw narzędzi BalticClimate pomaga planistom określić rolę procesu planowania w zmaganiu się z kwestią zmiany klimatu. Pierwszy etap stanowi inwentaryzacja – analiza niezbędnych danych w celu oceny lokalnych wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu. Następnie należy dokonać oceny podatności lokalnego obszaru i/lub wybranego sektora.

Sekcja planowanie i zmiana klimatu obejmuje szczegółowy przegląd pośredniego i bezpośredniego wpływu planowania na zmianę klimatu i vice versa. Dobre praktyki wskazane przez partnerów projektu BalticClimate są również w zamieszczone w tej sekcji (faza implementacji w tabeli powyżej). Przedstawione przykłady (w języku angielskim) mają na celu pokazanie jak zmiana klimatu została uwzględniona w BSR.  

Po prawej stronie można znaleźć wzór przykładowej prezentacji, służącej do
przedstawienia problemu zmian klimatycznych i Klimatu Bałtyckiego
specjalistom ds. planowania przestrzennego oraz ich roli w tym aspekcie.
Wzór ten można pobrać i dostosować do potrzeb użytkownika.


Proszę rozpocząć od sekcji Inwentaryzacja – analiza.