Należy promować zrównoważony transport. Należy: 


Ograniczanie konieczności podróżowania

Struktura regionów powinna ograniczać konieczność przewozu osób oraz dóbr. Rozmiar i zakres infrastruktury materialnej muszą być zminimalizowane i zoptymalizowane. Przy opracowywania planów mobilności dla regionów, można zachęcić władze publiczne, szkoły i większe przedsiębiorstwa do poznania potrzeb mieszkańców i klientów oraz  uczynienia zrównoważonego transportu bardziej atrakcyjnym. Ponadto mobilność uwzględniająca przedsiębiorstwa i osoby dojeżdżające do pracy powinna być promowana.

Maksymalizowanie rozwiązań zachęcających do korzystania z transportu niezmotoryzowanego

Rozwiązania zachęcające do poruszania się pieszo, jazdy na rowerze i korzystania z publicznego transportu są preferowane. Ścieżki rowerowe i chodniki powinny tworzyć sieć pokrywającą kluczowe punkty usługowe i zachęcającą do poruszania się pieszo lub na rowerze do codziennych punktów docelowych, takich jak praca, szkoła, punkty usługowe czy sklepy. Należy promować zarządzanie przestrzenią parkingową oraz tworzenie stref wolnych od samochodów. Ponadto użytkownicy pojazdów o niskiej emisji CO2, na przykład samochodów elektrycznych lub na biogaz mogą być premiowani przy pomocy „marchewki” takiej jak specjalne przywileje parkingowe w obszarach miejskich.

Planując strukturę obszaru należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie miejsc do parkowania rowerów, szczególnie w pobliżu punktów usługowych. Plany tematyczne dla niezmotoryzowanego transportu, ścieżek rowerowych i chodników, są dobrymi narzędziami planowania. Obszary dla pieszych oraz wysokiej jakości przestrzeń publiczne zwiększają atrakcyjność centrum miasta i promują ożywienie biznesu na danym obszarze.

Maksymalizacja wykorzystania transportu publicznego

Informacje na temat połączeń, tras oraz rozkłady jazdy transportu publicznego powinny być łatwo dostępne w Internecie. Zrównoważone i zintegrowanie plany dla transportu publicznego będą pomocne podczas łączenia różnych form ruchu ulicznego. Transport autobusowy i kolejowy powinny być ze sobą połączone, aby zapewnić bezproblemowe przejście z jednego pojazdu do drugiego. Analiza najsłabszych ogniw sieci kolejowej i drogowej może pomóc w planowaniu. Takie działania będą korzystne dla turystyki.

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Lokalny klimat oraz scenariusze przyszłego klimatu
» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
» Efektywność energetyczna
» Wygodne i zdrowe otoczenie
» Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy
» Planowanie strategiczne
» Koszty