Otoczenie zabudowane powinno być wygodne i zdrowe. Obszary powinny zostać zaplanowane w sposób zrównoważony ekologicznie. Należy:

Zapewnienie lokalnej różnorodności pod względem ekologicznym, również w zmieniającym się klimacie

Stworzenie obszarów zielonych i parków powinno być stanowić punkt wyjściowy  w planowaniu przestrzeni miejskiej. Istniejące obszary znajdujące się w strukturze miejskiej powinny być zabezpieczane i powiększane, aby w miarę możliwości stworzyć zdrowy i różnorodny  miejski ekosystem. Lasy miejskie mogą pełnić funkcję korytarzy czystego i chłodnego powietrza, oraz osłony przed silnym wiatrem. Lasy miejskie, parki i zielone dachy tworzą zarówno wygodne przestrzenie oraz chronią przed zalaniem miasta.

Obszary żerowania różnych gatunków zwierząt mogą ulec zmianie w zmieniającym się klimacie. Przystosowanie gatunków do nowego środowiska wymaga ekologicznych korytarzy umożliwiających migrację lub ekspansję na nowe lub bardziej odpowiednie obszary. Obecne funkcje ekologiczne powinny zostać zapewnione również dla przyszłych pokoleń.

Promowanie rozwiązań, które tworzą zielone strefy odpoczynku i rekreacji

Ogródki działkowe, ogrody publiczne, ogrody dachowe i innego rodzaju uprawa ziemi na małą skalę zapewnia przestrzeń miejską dla ogrodnictwa i lokalnego wytwarzania żywności.  Gdy domki letniskowe lub ogrody są położone w obrębie sieci transportu publicznego, konieczność podróżowania zmniejsza się. Ogrody działkowe są zazwyczaj tworzone dla potrzeb rekreacji, wymagają więc mniej zcentralizowanej infrastruktury, niż obszary mieszkalne. Jednakże nacisk wywierany na zamianę tych obszarów na stałe mieszkalnictwo  spowoduje pojawienie się potrzeby stworzenia cięższej infrastruktury oraz usług, W konsekwencji może to prowadzić do powstania rozproszonej struktury przestrzennej.

Wygodne i zdrowe otoczenie obejmuje również obszary rekreacyjne. Lasy oraz krajobrazy kulturowe i historyczne powinny być zachowane również w tym celu. Obszary zielone, parki przyrodnicze itd. mogą przynieść korzyść nie tylko mieszkańcom, ale również lokalnej turystyce.

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Lokalny klimat i scenariusze przyszłego klimatu
» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
» Zrównoważony transport
» Efektywność energetyczna
» Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy
» Planowanie strategiczne
» Koszty