Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy pozwala wprowadzić zmiany w odpowiednim czasie oraz uzyskać lepszy rezultat. Należy:


Uwzględnienie w procesie wszystkich istotnych podmiotów

Planiści powinni wykorzystać prawnie wiążące oraz niewiążące narzędzia takie jak plany strategiczne, podczas włączania informacji dotyczących zmiany klimatu w lokalne i regionalne plany. Procesy interaktywnego uczestnictwa mogą zostać wykorzystane, aby wyjść poza ramy prawnych wymagań. Uczestnictwo stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju oraz warunkiem dla strategicznych procesów ekologicznych. Położenie nacisku na udział społeczeństwa w procesie planowania nie tylko pozwala wprowadzić zmiany w odpowiednim czasie, ale też uzyskać lepszy rezultat.

Zapewnienie przejrzystego i otwartego procesu dzięki uczestnictwu

Uczestnictwo może sprawić, że rezultaty planowania zyskają większe poparcie społeczeństwa. Im wcześniej i im bardziej zostaną zintegrowane istotne podmioty oraz osoby ponoszące konsekwencje planowania, tym lepiej. Takie działanie zwiększy poparcie dla ostatecznych rezultatów planowania oraz wsparcie i udział we wdrożeniu. Co więcej, jeśli interesariusze mają poczucie, że się ich słucha, i że ich potrzeby zostają wzięte pod uwagę w procesie planowania, będą bardziej skłonni zrozumieć i zaakceptować rezultat, niezależnie od tego, ich własne pomysły są widoczne .

Zwiększenie zaangażowania interesariuszy dzięki uczestnictwu

Udział mieszkańców. Znają oni lokalne uwarunkowania i mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących bieżących zachowań, na przykład w kwestii konsumpcji i transportu.

Udział właścicieli gruntów. Ich uczestnictwo może zapewnić większą przejrzystość procesu oraz  nowe możliwości rozwoju dzięki współpracy. Udział polityków umożliwia prowadzenie dialogu i wzmacnia poparcie dla przyszłego wdrożenia.

Udział polityków umożliwia prowadzenie i wzmacnia poparcie dla przyszłego wdrożenia.

Udział klimatologów i innych naukowców zapewni wykorzystanie w procesie najnowszych informacji naukowych oraz innowacji.

Udział mediów. Społeczne uznanie odgrywa istotną rolę przy zwiększeniu zaangażowania interesariuszy. Społeczeństwo może uzyskać informacje na temat procesu planowania i wziąć w nim udział poprzez komunikaty prasowe, strony internetowe, media społeczne itp. Różne kampanie, symboliczne wydarzenia i konkursy mogą zwiększyć zasób wiedzy i stworzyć polityczną atmosferę sprzyjającą działaniom na rzecz łagodzenia i przystosowania.

Nie należy lekceważyć procesu uczenia się, który ma miejsce podczas planowania. Zaangażowanie interesariuszy umożliwi wszystkim uczestnikom poznanie skutków zmiany klimatu w ich regionie. Zaangażowanie pozwoli również, w wyważony sposób, włączyć do proces planowania kwestie łagodzenia i przystosowania do zmiany klimatu.

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Lokalny klimat i scenariusze przyszłego klimatu
» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
» Zrównoważony transport
» Efektywność energetyczna
» Wygodne i zdrowe otoczenie
» Planowanie strategiczne
» Koszty