Planowanie strategiczne wychodzi naprzeciw przyszłym potrzebom i tym samym pozwala uniknąć przyszłych konfliktów.


Planowanie strategiczne jako narzędzie przyszłego pozytywnego rozwoju

Celem planowania strategicznego jest stworzenie możliwości dla przyszłego pozytywnego rozwoju regionu. Poprzez identyfikowanie najważniejszych zagadnień dla regionu planowanie strategiczne wyjdzie naprzeciw przyszłym potrzebom. A przewidując  potencjalne konflikty interesów (polityczne, gospodarcze, finansowe, środowiskowe itd.)  stworzy rozwiązania, które pozwolą ich uniknąć.

Jedną z największych niewiadomych w przyszłości, tj. zmiana klimatu, powinna zostać uwzględnić w planowaniu strategicznym. Aby umożliwić holistyczne podejście planowanie powinno obejmować dużą skalę. Nacisk jest w większym stopniu położony na ogólną funkcjonalność obszaru w przyszłości, biorąc pod uwagę wszystkie przyszłe potrzeby: środowiskowe, gospodarcze, społeczne i demograficzne.

Określenie i promowanie kierunku rozwoju w użytkowaniu terenu na danym obszarze

Plany strategiczne mogą być tworzone na różnych poziomach: miejskim, przy współpracy między miastami lub regionalnym. Tematyczne plany strategiczne są kolejnym użytecznym narzędziem do, na przykład, promowania pewnych aktywności (np. turystyki) na danym obszarze oraz do znalezienia powiązań pomiędzy różnymi obszarami danego regionu.

Planowanie strategiczne powinno również stymulować współpracę pomiędzy różnymi interesariuszami. Można tego dokonać poprzez rozpoznanie ich motywacji  oraz zrozumienie znaczenia odmiennych perspektyw.

Plan strategiczny łączy różne podmioty, nie tylko te bezpośrednio zaangażowane w planowanie na poziomie miejskim (lub regionalnym). Plany mogą również skupiać się na wybranym temacie tzn. energii lub mobilności. Planowanie strategiczne to promowanie obranego kierunku.

Wdrożenie planów strategicznych może odbywać się poprzez plany regionalne, ogólne oraz szczegółowe. Monitorowanie opracowanej strategii jest kluczowe, ponieważ w wielu przypadkach plany strategiczne nie są prawnie wiążące. Decyzje dotyczące planowania, które są sprzeczne ze strategią, mogą w szybkim tempie doprowadzić do utraty korzyści i szans osiągniętych dzięki planowi strategicznemu.

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Lokalny klimat i scenariusze przyszłego klimatu
» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
» Zrównoważony transport
» Efektywność energetyczna
» Wygodne i zdrowe otoczenie
» Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy  
» Koszty